Wielu pracodawców oferuje pracownikom spotkania integracyjne. Jedną z form takich spotkań są wyjścia do kina. Zakładamy, że firma nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy u pracownika powstanie przychód?

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Czyli przychodem jest każde świadczenie otrzymane od szefa?

Ukształtowanie definicji przychodów w ten sposób powoduje faktycznie, że za przychody ze stosunku pracy uznaje się wszystko to, co pracownik uzyskuje od pracodawcy. Co do zasady zatem, w stosunkach pracodawca – pracownik opodatkowane są wszelkie świadczenia (pieniężne lub rzeczowe), które otrzymuje pracownik, chyba że brak obowiązku ich opodatkowania wynika z art. 21 ustawy o PIT (znajduje się w nim katalog zwolnień).

A jakie stanowisko prezentują sądy administracyjne?

Zgodnie z prezentowaną przez sądy administracyjne linią orzeczniczą, w przypadku imprez integracyjnych, nie należy rozpoznawać przychodu, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik ze świadczeń korzystał, czy nie (np. wyrok WSA w Gdańsku z 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 140/11, wyrok WSA w Warszawie z 3 marca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1154/10).

Jeżeli jednak spotkanie integracyjne polegało na wyjściu do kina, należy określić, czy możliwe jest ustalenie przychodu przypadającego na poszczególnych pracowników. Gdy jesteśmy w stanie definitywnie określić, że pracownik skorzystał z możliwości wizyty w kinie – przychodem będzie wartość jednostkowa biletu. Wartość biletu należy zatem doliczyć do przychodów pracownika.