Na gruncie ustaw podatkowych spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. A co z obowiązkami wspólników?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają przepisów szczególnych regulujących sposób rozliczania przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej przez akcjonariusza tej spółki. Przychody podlegające opodatkowaniu i koszty uzyskania przychodów ustala się zasadniczo w odpowiedniej proporcji u każdego wspólnika.

Wspólnik uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej czy z kapitałów pieniężnych?

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej (w tym spółka komandytowo-akcyjna), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, uznaje się zasadniczo za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do jego udziału w zysku spółki (np. wyrok NSA z 30 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1925/09).

Ale orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie kwalifikacji dochodów akcjonariuszy osiąganych z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej są niejednolite.

To prawda. Można znaleźć stanowiska, że przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować jak dywidendę i opodatkować jako przychód z kapitałów pieniężnych (np. wyrok WSA w Krakowie z 20 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 1181/07).

To w takim razie kiedy należy rozliczyć podatek – w trakcie roku czy w momencie otrzymania zysku?

W przypadku kwalifikacji przychodów jako uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przez akcjonariusza – osobę fizyczną moment uzyskania przychodu należy ustalić według zasad określonych w art. 14 ust. 1c-1i ustawy o PIT. Po stronie akcjonariuszy prawo do zysku powstaje w momencie przeznaczenia zysku do wypłaty na podstawie stosownej uchwały walnego zgromadzenia odnośnie do podziału zysku w części przypadającej na akcjonariuszy. Dopiero wtedy zysk staje się należny akcjonariuszowi i spełnia definicję przychodu należnego. Wydaje się, że najbardziej uzasadnione jest, aby opodatkowanie dochodu nastąpiło w momencie otrzymania środków przez akcjonariusza. Oznacza to, że akcjonariusz nie jest zobowiązany w trakcie roku do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1626/09).

Co na to urzędnicy skarbowi?

Organy podatkowe prezentują stanowiska, zgodnie z którymi pomimo kwalifikacji przychodów akcjonariusza jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej akcjonariusze powinni odprowadzać miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 marca 2010 r., nr IPPB1/415-217/10-2/EC).

W przypadku kwalifikacji przychodów akcjonariusza jako przychodów z kapitałów pieniężnych organy podatkowe stoją na stanowisku, że należy je opodatkować w momencie faktycznego otrzymania środków (po podjęciu stosownej uchwały i wypłacie zysku) bez konieczności zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego z tego tytułu.