Rozmawiamy z Wiesławą Dróżdż z Ministerstwa Finansów

Minister finansów ogłosił konkurs na 61 naczelników urzędów skarbowych. Skąd tak duże braki kadry kierowniczej w skarbówce?

Potrzeba ogłoszenia konkursów wynikała z tego, że w 31 przypadkach dwa przeprowadzone kolejno konkursy nie wyłoniły przynajmniej jednego kandydata lub żaden z wyłonionych w tych konkursach kandydatów nie gwarantował obiektywnego wypełnienia obowiązków naczelnika. W 22 przypadkach funkcję naczelnika sprawują osoby wyznaczone do pełnienia obowiązków i jest to pierwszy konkurs na te stanowiska. W 8 przypadkach naczelnicy urzędów zadeklarowali chęć skorzystania z uprawnień emerytalnych.

Kto teraz pełni funkcję naczelników tych urzędów?

Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu naczelnika urzędu skarbowego minister finansów wyznacza osobę pełniącą obowiązki naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z tym spośród 61 urzędów aż 53 urzędami kierują obecnie osoby pełniące obowiązki naczelnika, natomiast w 8 urzędach pozostają, do czasu rozstrzygnięcia konkursu, osoby sprawujące funkcję naczelnika.

Do pełnienia obowiązków naczelnika urzędu skarbowego wyznaczane są najczęściej osoby spośród pracowników izb i urzędów skarbowych zajmujących stanowiska kierowników wydziałów w izbach skarbowych, zastępców naczelnika w urzędach skarbowych, kierowników oddziałów lub referatów.

Kto może stanąć do konkursu i kiedy nowi szefowie urzędów zostaną wybrani?

Dobór kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego jest dokonywany w drodze konkursu spośród pracowników urzędów i organów podległych ministrowi finansów, którzy mają wyłącznie obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi prawniczymi lub ekonomicznymi oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tych urzędach i organach.

Minister dokona wyboru kandydatów do obsady stanowisk naczelników urzędów skarbowych spośród finalistów wyłonionych w drodze konkursu. Na razie nie można określić terminu zakończenia postępowań konkursowych, a tym samym terminu wyboru osób do obsady tych stanowisk.