Portale internetowe, za pośrednictwem których internauci dokonują zakupów grupowych, stają się coraz popularniejsze. Czy od rodzaju oferty portalu zależą obowiązki podatkowe?

Tak. Z punktu widzenia użytkowników takich portali wszystkie wydają się być podobne – oferują możliwość nabywania towarów i usług w promocyjnych cenach, najczęściej tym niższych, im większa liczba osób dokona zakupu oferowanego za pośrednictwem portalu towaru lub usługi. Zasady, na jakich funkcjonują takie portale, mogą się różnić między sobą. To zaś rodzi określone konsekwencje podatkowe w rozliczeniach przedsiębiorców prowadzących takie portale.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych z 7 lutego 2011 r. odniósł się do sposobu rozliczeń w podatku od towarów i usług przedsiębiorcy prowadzącego portal oferujący możliwość dokonywania zakupów grupowych. Co wynika z tych odpowiedzi?

Podatnik prowadzi portal, na którym prezentuje towary i usługi oferowane do sprzedaży przez innych przedsiębiorców. Konsumenci – użytkownicy portalu – za jego pośrednictwem zyskują możliwość nabywania kuponów dających prawo do nabywania tych towarów i usług bezpośrednio u ich oferentów w atrakcyjnych cenach – dzięki zebraniu odpowiedniej grupy użytkowników chętnych do dokonania zakupu danego towaru lub usługi (korzyść z zakupów grupowych). W tym modelu prowadzący portal pośredniczy między oferentami towarów i usług a konsumentami. Jego funkcją jest przy tym nie tylko prezentowanie towarów i usług na portalu, lecz również dystrybuowanie kuponów w imieniu i na rzecz oferentów towarów i usług oraz dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu wpłat dokonywanych przez konsumentów za kupony. Otrzymywane od konsumentów środki pieniężne po potrąceniu prowizji – wynagrodzenia za świadczone usługi prowadzący portal przekazuje oferentom towarów i usług.

W interpretacji o nr IBPP2/443-869/10/WN organ podatkowy potwierdził, że wydawanie kuponów konsumentom – użytkownikom portalu, nie jest dla prowadzącego portal czynnością podlegającą VAT i to bez względu na to, czy kupon taki opiewa na konkretny towar lub usługę, wskazany asortyment, czy też na określoną kwotę nominalną. Wydanie kuponów nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kupon stanowi natomiast rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc otrzymania w oznaczonym terminie określonych towarów lub usług.

W interpretacji o nr IBPP2/443-1046/10/WN organ podatkowy wskazał z kolei, że skoro wydanie kuponów nie stanowi sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega VAT, to konsekwentnie nie podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy rejestrującej, a na prowadzącym portal nie ciąży obowiązek dokumentowania wydania kuponów fakturą VAT.

A kwoty otrzymane od konsumentów podlegają VAT?

Organ podatkowy potwierdził w interpretacji nr IBPP2/443-1045/10/WN, że kwoty wpłacane przez konsumentów użytkownikom portalu na konto prowadzącego portal za nabywane kupony nie podlegają u niego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu podlega natomiast wynagrodzenie prowizyjne przysługujące prowadzącemu portal za świadczone przez niego usługi na rzecz oferentów towarów i usług prezentowanych na portalu.