Osoby fizyczne otrzymują w I kwartale roku decyzje ustalające podatek od nieruchomości. Jak ma się bronić podatnik, jeśli gminny organ podatkowy doręczy decyzję, która zawiera błędy?

W przypadku, w którym zdaniem podatnika decyzja ustalająca podatek od nieruchomości jest błędna, a wady decyzji nie obejmują tylko oczywistych pomyłek pisarskich, podatnik może złożyć odwołanie od decyzji.

Ma na to 14 dni od dnia następnego po dniu doręczenia decyzji. Odwołanie powinno wskazywać m.in. zarzuty wobec decyzji.

Odwołanie składa się do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), wysyłając je jednak do prezydenta, wójta lub burmistrza (listem poleconym bądź składając odwołanie osobiście w biurze podawczym urzędu gminy).

Organ podatkowy może po przeczytaniu odwołania dojść do wniosku, że zgadza się ze stanowiskiem podatnika i zmienić pierwotną decyzję.

Jeżeli tego nie zrobi, sprawa trafia do SKO, które po zbadaniu sprawy wydaje decyzję, na podstawie której – w uproszczeniu – zgadza się z podatnikiem bądź podtrzymuje stanowisko organu I instancji.

Jeżeli decyzja zawiera proste błędy pisarskie bądź rachunkowe, możemy złożyć żądanie ich sprostowania. Żądanie składamy na piśmie adresowanym do prezydenta, wójta lub burmistrza miasta.

Co zrobić, jeśli w decyzji organ podatkowy zastosował błędne stawki albo podatnik nie zgadza się z decyzją w zakresie przypisania części nieruchomości do określonych stawek – garaż, klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze?

Zastosowanie błędnych stawek może być związane z ludzką pomyłką pracowników urzędu gminy (którzy np. zastosowali nieaktualne stawki) bądź efektem interpretacji przepisów (np. do garażu w budynku wielolokalowym mogą powstać wątpliwości, czy właściwą stawką jest stawka dla budynków mieszkalnych czy tzw. budynków pozostałych). Chociaż w pierwszym przypadku można teoretycznie mówić o oczywistej pomyłce, z praktycznego punktu widzenia w obydwu przypadkach sugerowałbym złożenie odwołania od decyzji, w którym wytkniemy organowi błędy.

Co jeżeli po złożeniu odwołania okaże się, że samorządowe kolegium odwoławcze wydało kolejną decyzję, z którą się nie zgadzamy?

Jeżeli jesteśmy przekonani o swojej racji, to pozostaje złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Mamy na to 30 dni od doręczenia decyzji. Istotne jest, by w skardze zawrzeć szczegółowe uzasadnienie prawne zarzutów. Stąd warto skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika.