Minister sprawiedliwości wydał nowe rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń dla doradców podatkowych reprezentujących podatników przed sądem. Jakie wynagrodzenie dostanie doradca za te czynności?

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości uzależnia wynagrodzenie doradcy od wartości przedmiotu sporu. W przypadku reprezentowania klienta przed sądem pierwszej instancji najniższą podstawą wynagrodzenia jest 60 zł – w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 zł. Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 200 tys. zł, podstawą ustalenia wynagrodzenia jest 7,2 tys. zł. Co ważne, są to wartości netto. Jeżeli przedmiotem sporu nie jest należność pieniężna – a więc może to być przypadek sporu wynikającego z wniosku o indywidualną interpretację – wówczas podstawą określenia wynagrodzenia jest 240 zł.

Zasądzając wynagrodzenie doradcy, sąd może, uwzględniając niezbędny nakład pracy i charakter sprawy, ustalić wynagrodzenie doradcy na poziomie nieprzekraczającym sześciokrotności kwot stanowiących podstawę wynagrodzenia. Przy czym wartość wynagrodzenia doradcy nie może przekroczyć wartości przedmiotu sporu, co wydaje się oczywiste.

Czy takie samo wynagrodzenie przysługuje za reprezentowanie przed WSA i NSA?

Nie. Rozporządzenie odmiennie traktuje sądy pierwszej i drugiej instancji. W przypadku sądu pierwszej instancji wynagrodzenie ustalane jest według przedstawionych zasad. W przypadku sądu drugiej instancji wszystko zależy od tego, czy podatnika reprezentuje ten sam doradca co przed sadem pierwszej instancji czy inny, a także czy doradca podatkowy tylko przygotowuje skargę kasacyjną lub występuje przed NSA, czy też przygotowuje skargę oraz występuje przed NSA.

Jakie wynagrodzenie przysługuje, jeśli przed NSA staje ten sam doradca, który reprezentował podatnika przed WSA?

Gdy doradca podatkowy, który reprezentował podatnika przed sądem pierwszej instancji, przygotowuje skargę i reprezentuje klienta przed NSA, podstawę jego wynagrodzenia ustala się na poziomie 75 proc. kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia w pierwszej instancji. Jeżeli te same czynności wykonuje inny doradca, wówczas jego wynagrodzenie ustala się według zasad takich samych jak przed sądem pierwszej instancji. Gdy czynności doradcy sprowadzają się jedynie do przygotowania skargi, względnie opinii o braku zasadności składania skargi lub jedynie do reprezentacji podatnika przed NSA, to kwoty wynagrodzenia są niższe. Nadal jednak są one zróżnicowane w zależności od tego, czy chodzi o nowego doradcę czy tego samego, który reprezentował podatnika przed sądem pierwszej instancji.

Czy doradca otrzymuje wynagrodzenie w zależności od tego, czy wygra sprawę przed sądem?

Tylko w przypadku spraw, w których doradca został ustanowiony z urzędu, wynagrodzenie jest niezależne od wyniku sprawy.

Czy na podstawie umowy z klientem doradca otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za reprezentowanie przed sądem?

Podstawą rozliczenia doradcy podatkowego będzie umowa z klientem z wyłączeniem przypadków, w których doradca został ustanowiony z urzędu. Rozporządzenie odnosi się bowiem do przypadków, w których sąd może zasądzić koszty zastępstwa prawnego.