Ministerstwo Finansów opracowało stanowisko do tzw. zielonej księgi dotyczącej problemów rynku audytorskiego w Unii Europejskiej. Co zawarto w tym stanowisku?

Ministerstwo poparło zarówno samą ideę dokonania przeglądu przepisów regulujących działalność audytorów, jak i znaczną część zmian rozważanych w zielonej księdze. Dotyczy to m.in. dążenia do wzmacniania zawodowego sceptycyzmu biegłych rewidentów, usprawniania komunikacji z komitetami ds. audytu i jak najszerszego stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Poparto również propozycję wzmocnienia nadzoru nad firmami audytorskimi na szczeblu UE oraz różne działania prowadzące do zwiększenia konkurencji i poprawy warunków dla rozwoju małych i średnich firm audytorskich.

Jakie kwestie wzbudziły sprzeciw resortu finansów?

Nie poparto m.in. propozycji wprowadzenia w każdym przypadku obowiązku dokonywania wyboru audytora przez wskazany podmiot zewnętrzny czy też obowiązkowego tworzenia konsorcjów dużych i małych firm audytorskich. Ministerstwo dostrzega wprawdzie ryzyko powstawania konfliktów interesu w przypadku świadczenia przez firmy audytorskie dodatkowych usług na rzecz badanego podmiotu, ale nie opowiedziało się za wprowadzeniem całkowitego zakazu prowadzenia przez te firmy działalności wykraczającej poza badanie sprawozdań. Jako alternatywę zaproponowano albo wprowadzenie zakazu świadczenia dodatkowych usług na rzecz podmiotów objętych badaniem, albo też dalsze zacieśnienie już obowiązujących ograniczeń przy zamawianiu i świadczeniu takich usług. W odniesieniu do jednego z kluczowych postulatów dotyczącego obowiązkowej rotacji firm audytorskich, ministerstwo zasygnalizowało gotowość dalszego rozważania tej propozycji, dostrzegając zarówno potencjalne korzyści, w tym dla umocnienia konkurencji na rynku usług audytorskich i zwiększenia niezależności firm audytorskich, jak i pewne zagrożenia związane z jej wdrożeniem.

Czy zielona księga wpłynie na polski rynek audytorski?

Sama zielona księga jest tylko dokumentem konsultacyjnym, ale wdrożenie choćby części rozważanych w niej propozycji wywarłoby istotny wpływ na polski i unijny rynek usług audytorskich. Konkretnych propozycji zmian regulacyjnych możemy się jednak spodziewać dopiero w końcu tego roku, po podsumowaniu wyników publicznych konsultacji i po przeprowadzeniu szczegółowej analizy efektów stosowania obecnie obowiązujących przepisów. Oznacza to, że ewentualne zmiany w przepisach unijnego prawa mogłyby wejść w życie dopiero ok. 2014 roku.