Wnioski o wydanie certyfikatu księgowego rozpatrywane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Jednak stosownie do art. 36 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej informuje stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

W jakich przypadkach termin może się wydłużyć?

Faktyczny termin oczekiwania na wydanie certyfikatu księgowego związany jest z bardzo dużą liczbą wniosków o wydanie certyfikatu, nakładającą się na okres przejściowy, związany z nowelizacją przepisów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jakie błędy, które mogą opóźnić otrzymanie certyfikatu, w składanej dokumentacji popełniają kandydaci?

Bardzo ważne jest, aby przed złożeniem wniosku zapoznać się z przepisami określającymi zakres dokumentów składanych w celu uzyskania certyfikatu księgowego. Przydatne w tym zakresie są informacje zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Warto też pamiętać o wymogach wprowadzonych od 1 stycznia 2009 r. Obecnie istnieje konieczność złożenia wniosku o wydanie certyfikatu księgowego na obowiązującym formularzu oraz o potwierdzenie wymogu niekaralności na blankiecie poświadczonym przez Krajowy Rejestr Karny. Istotną informacją, która musi wynikać ze złożonych dokumentów, jest również wymiar etatu, w jakim wykonywany jest stosunek pracy będący podstawą praktyki w księgowości.