ALEKSANDRA TARKA

ROBERT KRASNODĘBSKI

Czy sąd administracyjny, który uchyla zaskarżoną decyzję podatkową, może wstrzymać jej wykonanie?

Decyzja ostateczna organu podatkowego podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie, np. w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. Kompetencje do wstrzymania wykonania decyzji po wniesieniu skargi na decyzje ma także sąd.

W razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt lub czynność nie mogą być wykonane. Rozstrzygnięcie to traci moc z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Rozstrzygnięcie to stanowi obligatoryjny element każdego wyroku uwzględniającego skargę i jest efektem dwuinstancyjnego postępowania sądowego. Ponieważ wyrok sądu administracyjnego I instancji nie jest prawomocny, to nie wywołuje skutku w postaci wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji będącej przedmiotem zaskarżenia. Stąd też obowiązek odpowiedniego rozstrzygnięcia w tej materii.