EWA MATYSZEWSKA

Sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji stanowi odpłatną dostawę towarów opodatkowaną VAT. Czy komornik powinien być płatnikiem VAT?

KAMIL LEWANDOWSKI*

Zarówno Ministerstwo Finansów, jak i organy podatkowe wypowiadają się jednoznacznie w tej sprawie – bez względu na przedmiot egzekucji komornik jest płatnikiem VAT.

Zgodnie z art. 18 ustawy o VAT komornicy sądowi są płatnikami VAT w przypadku dostawy towarów dokonywanej w trybie egzekucji. Przepis przysparza trudności szczególnie przy egzekucji z nieruchomości, kiedy komornicy muszą często finansować VAT, gdyż ze względu na przebieg procedury egzekucyjnej, nie dysponują pieniędzmi z zapłaty ceny.

Sprawa budzi kontrowersje, gdyż obecnie jest przedmiotem zapytania do Trybunału Konstytucyjnego, skierowanego przez WSA w Poznaniu (postanowienie z 28 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Po 357/06). Sąd miał wątpliwości co do zgodności z art. 2 konstytucji przepisów nakładających na komornika obowiązki płatnika od dostawy nieruchomości w trybie egzekucji.