INTERPELACJA

Dostawa nieruchomości w trybie egzekucji stanowi odpłatną dostawę towarów. Zgodnie z art. 18 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9951) odniosło się do zarzutu, że obecny przepis nie nakłada skutecznie na komornika obowiązków płatnika w przypadku egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność dłużnika.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że komornik sądowy jest płatnikiem VAT od dostawy dokonanej w trybie egzekucji zarówno w przypadku, gdy przedmiotem dostawy są rzeczy ruchome, jak również nieruchomości. Obowiązki płatnika dotyczą sytuacji, gdy komornik wykonuje czynności egzekucyjne. Na określony rodzaj egzekucji, np. egzekucji z nieruchomości, składa się wiele czynności egzekucyjnych, z których tylko nieliczne, tj. przybicie, wezwanie do złożenia do depozytu sądowego oraz przysądzenie, wykonywane są przez sąd. Warunek z art. 18 ustawy o VAT do uznania komornika za płatnika podatku od dostawy dokonanej w wyniku prowadzenia określonego rodzaju egzekucji jest zatem spełniony również, gdy w trakcie prowadzenia egzekucji będzie on dokonywał tylko niektórych czynności egzekucyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku egzekucji z nieruchomości.