Tak. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, a także jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym jest jedną z czynności podlegających opłacie skarbowej. Organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a wpłaty dokonuje się w kasie lub na rachunek urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Oznacza to, że nie ma znaczenia miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności przez podatnika, ale jedynie to, gdzie pełnomocnictwo jest składane. Przed dokonaniem wpłaty warto się zatem upewnić, czy prawidłowo określiliśmy właściwy urząd.

Czy opłatę uiszczoną w niewłaściwym urzędzie można odzyskać?

Sytuacje, w których opłata skarbowa podlega zwrotowi, określono w ustawie z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Ma to miejsce w odniesieniu do opłat od dokonania czynności urzędowej oraz od wydania zaświadczenia lub zezwolenia, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej bądź nie wydano zaświadczenia czy zezwolenia. Przepisy te nie dotyczą zatem przypadku naszego podatnika. Do takich sytuacji zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej, mówiące o zwrocie nadpłaty podatku. Nadpłata ma miejsce w przypadku dokonania wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

Odzyskanie opłaty skarbowej jest trudne?

Nie. W praktyce odzyskanie opłaty skarbowej wpłaconej do niewłaściwego urzędu, w sytuacji gdy błąd został już naprawiony, nie przysparza zbyt wielu trudności. Podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku w urzędzie, w którym dokonał pomyłkowej wpłaty. Potrzebne też będzie uzasadnienie takiego wniosku. W uzasadnieniu takim podatnik powinien wyjaśnić okoliczności pomyłki. W naszym przypadku jako okoliczności błędu podatnik po prostu wskaże, że uiścił opłatę do niewłaściwego urzędu, podając, który to był urząd. Pomocne będzie również dołączenie kopii dowodu dokonanej wpłaty. Można również poinformować, że opłata została ponownie wpłacona, ale już do właściwego organu.