AGNIESZKA POKOJSKA

Komisja Nadzoru Audytowego – organ nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami – została powołana 5 czerwca. Jakie zadania obecnie są wykonywane przez KNA?

ELŻBIETA CHOJNA-DUCH*

Od momentu powołania Komisji odbyły się cztery posiedzenia plenarne. W ich trakcie KNA realizowała zadania nałożone nową ustawą o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649). Obecnie najpilniejsze jest zatwierdzenie uchwał Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – KIBR, które zgodnie z ustawą podlegają procedurze zatwierdzenia, a także sprawdzenie zgodności z prawem uchwał, które na mocy ustawy podlegają zaskarżeniu, jeżeli zawierają błędy lub niezgodności z prawem.

Czy wykonywanie tego zadania przebiega sprawnie?

Ustawa o biegłych rewidentach nakłada na KIBR obowiązek przekazania do KNA w terminie dwóch miesięcy wielu uchwał o charakterze systemowym. Są to m.in. regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów, regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów czy kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Z uwagi na liczne wady zarówno pod względem formalnym, tj.: niezgodności z prawem, ale i niestarannie zredagowanych, opartych np. na nieobowiązującej ustawie, niejednolitym nazewnictwie, jak i merytorycznym – KNA przedstawiła zastrzeżenia do przedłożonych dokumentów.