ROZMOWA

● Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 527/09), przełamując dotychczasową negatywną linię orzeczniczą, uznał w ostatniej ze spraw, że opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych operacji restrukturyzacyjnych polegających na aporcie przedsiębiorstwa jest sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi i nakazał zwrócić organom podatkowym nienależnie zapłacony podatek. Czego dotyczyła sprawa?

– Sprawa dotyczyła zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wskutek aportu przedsiębiorstwa. Jeden z podniesionych przez spółkę argumentów za zwrotem podatku dotyczył niezgodności polskich regulacji z odpowiednimi regulacjami wspólnotowymi.

● Organy podatkowe obu instancji odmówiły zwrotu podatku. Jakie podawały argumenty?

– Zdaniem organów decydujące znaczenie dla oceny wywiązania się przez Polskę ze zobowiązań, jakie przyjęła na siebie w związku z przystąpieniem do Wspólnot Europejskich, miało brzmienie art. 7 dyrektywy kapitałowej z 1 maja 2004 r. – a więc z dnia akcesji. Przepis ten w tym brzmieniu nakazywał zwolnić z opodatkowania operacje restrukturyzacyjne angażujące aport przedsiębiorstwa wyłącznie wtedy, gdy operacje te były opodatkowane 1 lipca 1984 r. stawką podatku kapitałowego nie wyższą niż 0,50 proc. W Polsce w tym dniu takie operacje były opodatkowane stawką wyższą, co, zdaniem organów podatkowych, uzasadniało dalsze ich opodatkowywanie również po 1 maja 2004 r.