ROZMOWA

• Wyrok warszawskiego WSA (sygn. akt III SA/Wa 1862/07), jest nieprawomocny, ale jest też interpretacja ogólna ministra finansów, która jest zgodna z uzasadnieniem orzeczenia sądu. Czy to znaczy, że aplikanci mogą nie płacić podatku?

- Przede wszystkim należy zauważyć, że wyrok zapadł w konkretnej sprawie. Ze względu na istotę zaprezentowanego przez skład orzekający poglądu można się spodziewać złożenia skargi kasacyjnej do NSA przez dyrektora izby skarbowej w Warszawie. Z drugiej strony faktycznie została wydana przez ministra finansów korzystna interpretacja ogólna. Jak słusznie zauważył sąd, nie można zawężać zwolnienia do wybranych przepisów jedynie dwóch rozporządzeń. Trzeba zauważyć, że podatek ten finalnie obciąża podatnika, czyli aplikanta, a nie płatnika, tj. kancelarie prawne. Jednakże to płatnik ponosi odpowiedzialność za niepobrane i niewpłacone w terminie podatki. W mojej ocenie zarówno wyrok, jak i powołana interpretacja dają podstawy do tego, żeby uznać, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma również zastosowanie do pokrywania przez kancelarie prawne kosztów aplikacji, oczywiście nie tylko radcowskich.

• Co z aplikantami, którzy zapłacili podatek? Czy mogą ubiegać się o jego zwrot?

- W tych okolicznościach możliwe jest rozważenie skorygowania zeznania podatkowego za rok, w którym wartość świadczeń z tytułu udziału w aplikacji została zadeklarowana jako dochód podlegający opodatkowaniu oraz złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

• Czy w sytuacji gdy organ podatkowy przychyli się do wniosku, będzie zobowiązany oddać podatek?

- Tak. Jeśli organ podatkowy podzieli argumentację podatnika, odda nadpłacony podatek aplikantowi. Uważam, że kwoty możliwe w ten sposób do odzyskania warte są podjęcia takiej próby.

• Co powinien zrobić aplikant, któremu organ podatkowy odmówi stwierdzenia nadpłaty?

- Jeśli naczelnik urzędu skarbowego nie zgodzi się z interpretacją podatnika, to wyda decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty. Od takiej decyzji możliwe jest złożenie odwołania. Warto dodać, że cała ta procedura, chociaż czasochłonna, nie powoduje powstania żadnej zaległości podatkowej, więc warto spróbować.

• Czy również wydatki na szkolenie aplikanta, które ponosi pracodawca, są w świetle wyroku WSA zwolnione z PIT?

- Odpowiadając na to pytanie, warto zacytować inny wyrok - WSA w Poznaniu z 12 lutego 2008 r. (sygn. akt I SA/Po 1597/07) - w którym sąd stwierdził, że skoro pracownicy są zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu i uczestniczą w nim w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, to nie można kosztu tych szkoleń uznawać za przychód uczestników szkolenia. Zatem jeżeli szkolenie jest związane bezpośrednio z czynnościami wykonywanymi przez pracownika na danym stanowisku pracy (w przypadku aplikantów związek ten jest ewidentny), a nie ma na celu podniesienia ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia pracownika, to w takiej sytuacji koszty ponoszone przez pracodawcę na to szkolenie nie stanowią przychodu pracownika.