– Bankructwo dewelopera nie zawsze będzie wiązać się z utratą prawa do ulgi odsetkowej. Przesłanki ustawowe do skorzystania z odliczenia nie odnoszą się bezpośrednio do sytuacji finansowo-prawnej wykonawcy inwestycji mieszkaniowej. Ale sytuacja ta może pośrednio wpływać na realizację prawa do ulgi. Jednym z warunków skorzystania z ulgi odsetkowej w przypadku zakupu nieruchomości mieszkalnej od dewelopera jest konieczność przeniesienia na podatnika własności budynku lub lokalu mieszkalnego. Samo odliczanie odsetek jest możliwe najwcześniej za rok podatkowy, w którym zakończono inwestycję. Tym samym jeśli bankructwo dewelopera będzie się wiązać z niezakończoną inwestycją (czyli niemożnością przeniesienia własności obiektu na podatnika), można stracić prawo do ulgi odsetkowej.

● Czy można uratować ulgę, gdy kupi się mieszkanie np. od syndyka?

– Przy warunku zawarcia umowy przenoszącej na podatnika własności domu lub lokalu przepisy dotyczące ulgi odsetkowej stanowią tylko, że jedną z jej stron powinien być podatnik. Nie jest zatem konieczne, żeby drugą stroną umowy, tj. sprzedawcą, był w tym przypadku deweloper. W konsekwencji, gdy inwestycja prowadzona przez dewelopera została ukończona, a podatnik porozumiał się z syndykiem bądź wierzycielami w sprawie wykupu budynku lub lokalu mieszkalnego objętego kredytem, skorzystanie z ulgi odsetkowej będzie możliwe, jeżeli w danej sytuacji podatnik spełnia wszelkie pozostałe warunki wynikające z przepisów podatkowych.

● Czy żądać rekompensaty od dewelopera za stracone odliczenie?

– Rekompensata będzie możliwa, pod warunkiem że w umowie z deweloperem podatnik zastrzegł stosowną klauzulę dotyczącą odpowiedzialności odszkodowawczej, za utratę prawa do korzystania z ulgi odsetkowej wskutek okoliczności zawinionych przez dewelopera. Gdy takich ustaleń nie ma, dochodzenie roszczeń od dewelopera musi odbywać się na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej. Zasady te wynikają z przepisów prawa cywilnego i w praktyce byłyby trudne do wyegzekwowania.