– Tak, Komisja Europejska słusznie zauważyła, że obowiązujące polskie przepisy podatkowe dyskryminują zagraniczne fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz instytucje finansowe.

● Z czego wynika ta dyskryminacja?

– Zgodnie z przepisami ustawy o CIT odsetki lub dywidendy otrzymywane przez polskie fundusze emerytalne i inwestycyjne nie podlegają opodatkowaniu. Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku dywidend lub odsetek wypłacanych funduszom zagranicznym, które podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła odpowiednio w wysokości 19 i 20 proc., chyba że właściwa konwencja podatkowa stanowi inaczej. Zarzut dyskryminacji dotyczy również opodatkowania podatkiem u źródła kwoty brutto odsetek otrzymywanych przez zagraniczne instytucje finansowe, w przeciwieństwie do sytuacji, gdzie instytucje krajowe są opodatkowane tylko od zysków netto – tzn. po odliczeniu powiązanych kosztów.

● Co się stanie, gdy Polska nie zmieni tych regulacji?

– Zakładając, że w najbliższym czasie Polska nie dokona odpowiedniej zmiany przepisów, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W celu usunięcia dyskryminacji ustawodawca może np. rozszerzyć zwolnienie podatkowe również na fundusze z krajów członkowskich UE, zlikwidować zwolnienie mające zastosowanie wyłącznie wobec funduszy krajowych lub też zastanowić się nad szerszą modyfikacją obecnie obowiązujących przepisów.

Biorąc pod uwagę projekt zmian do ustawy o CIT, który był dyskutowany w 2008 roku, wydaje się, że polskiemu ustawodawcy najbliżej jest do pierwszego ze wspomnianych rozwiązań. W praktyce jednak trudno w tym momencie oceniać, kiedy i w jaki sposób zostaną znowelizowane właściwe przepisy.