- Jest to pionierska idea funkcjonariuszy przemyskiej Izby Celnej. Wszystko rozpoczęło się w 2005 roku, kiedy w obliczu informatycznej rzeczywistości dotychczas funkcjonujące systemy rejestracji spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe przestały być wystarczające.

• Kto pracował nad stworzeniem tego systemu?

- Na początku 2006 roku dyrektor Izby Celnej w Przemyślu powołał zespół projektowy do spraw opracowania informatycznego systemu rejestracji spraw karnych skarbowych. Pierwotnie przyjęto, że powstanie aplikacja umożliwiająca zastąpienie prowadzonych rejestrów w formie książkowej rejestrami prowadzonymi na elektronicznych nośnikach informacji. W miarę postępu prac system został uzupełniony o kolejne moduły umożliwiające m.in. wykorzystywanie gromadzonych informacji dla celów statystycznych i analitycznych. Od października 2006 r. system był już testowany w Urzędzie Celnym w Przemyślu, a od stycznia 2007 r. wdrożony został w całej izbie.

We wrześniu 2006 r. program został zaprezentowany w Ministerstwie Finansów, gdzie uzyskał akceptacje i wówczas to rozpoczęły się prace nad opracowaniem założeń do projektu wdrażającego system ESKS w całej administracji celnej. W czerwcu 2007 r. komitet sterujący informatyzacją resortu powołał odpowiednie struktury do realizacji tego projektu. Od marca 2008 r. system jest testowany w sześciu kolejnych izbach.

• Do czego ten system jest przydatny i kto z niego będzie korzystał?

- Celem projektu jest usprawnienie pracy administracji celnej w zakresie rejestracji spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz ewidencjonowania grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, a w szczególności: automatyzacja czynności związanych z rejestracją spraw karnych skarbowych; eliminowanie obowiązku ręcznego prowadzenia rejestrów; przyspieszenie wprowadzania danych i przygotowywania dokumentów procesowych; uzyskanie jednolitych danych w obrębie krajowej administracji celnej; szybki i łatwy dostęp do danych na poziomie wszystkich szczebli administracji celnej; ułatwione wykonywanie analiz i statystyk.

W maju 2008 r. Ministerstwo Finansów złożyło wniosek o dofinansowanie projektu: Wdrożenie Systemu Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych z funduszy unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 30 czerwca została podpisana w tym zakresie umowa między Ministerstwem Finansów a instytucja wdrażającą, tj. Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.