ROZMOWA

● Niektóre urzędy skarbowe składają skargi kasacyjne do NSA, w których nie zgadzają się ze stanowiskiem wojewódzkich sądów administracyjnych, że datą wydania interpretacji podatkowej jest data jej doręczenia podatnikowi, a nie jej wydanie przez urząd. Czy postępowanie urzędów jest słuszne?

- Postępowanie zaskakujące, bo w tej sprawie 4 listopada 2008 r. uchwałę wydał NSA w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 2/08), w której podkreślił, że trzymiesięczny termin na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie jest zachowany, jeżeli w tym czasie interpretacja nie została doręczona podatnikowi. Doniosłość tej uchwały jest bezsporna.

● Czy uchwała NSA nie wiąże innych sądów administracyjnych?

- Nie, nie jest wiążąca.

● To czy jest możliwe, że rozpatrując skargę kasacyjną, NSA wyda inną opinię niż ta wynikająca z podjętej uchwały?

- Patrząc na dotychczasową praktykę, mało realne, aby opinia była inna.

● To po co urzędy składają kasację - grają na czas?

- Na to wygląda.

● Ciężko oceniać całą sytuację, bo przecież przepisy o interpretacjach podatkowych są jasne?

- Tak, jednak trzeba zastanowić się, dlaczego w ogóle termin na wydanie interpretacji został w przepisach określony.

● To znaczy, że wcześniej nie było terminu?

- Wcześniej było tak, że podatnik mógł zwrócić się do urzędu skarbowego z pytaniem, a urząd albo odpowiedział, albo nie. Aby temu zaradzić, wprowadzono przepis, zgodnie z którym urząd skarbowy ma trzy miesiące na wydanie interpretacji podatnikowi. Kiedy to rozwiązanie było wprowadzane, miałem wątpliwości, czy administracja sprosta temu zadaniu. Jednak okazało się, że administracja skarbowa dokonała bardzo dużej zmiany i podołała.

Termin trzymiesięczny ma istotny charakter gwarancyjny. Przecież istotne jest nie tylko to, co powie organ, ale również kiedy to zrobi. Podatnik dzięki Ordynacji podatkowej ma gwarancję, że w ciągu trzech miesięcy otrzyma odpowiedź urzędu skarbowego. Podatnik pyta dlatego, że prowadząc działalność, chce mieć komfort, co do prawidłowego stosowania obowiązującego prawa. Jakiekolwiek praktyki przesuwania tego terminu godzą w istotę instytucji interpretacji podatkowej. Interpretacja wydana po ustawowym terminie ma zupełnie inne znaczenie.

● Obowiązuje stanowisko podatnika zawarte we wniosku?

- Dokładnie tak.

● To jak odnosić się do sytuacji, gdy urzędy skarbowe wydawały interpretacje w ciągu trzech miesięcy, ale doręczały je podatnikom później?

- Dla mnie taka sytuacja jest nie do zaakceptowania.

● Czy w przypadku, gdy urząd skarbowy złoży skargę kasacyjną, obowiązujące w danej sprawie jest stanowisko podatnika?

- Moim zdaniem tak. Nadal obowiązuje stanowisko podatnika.