ROZMOWA

Czym są wiążące porozumienia cenowe, które mogą zawierać przedsiębiorcy z Ministerstwem Finansów?

- To narzędzie, które ma umożliwić spółkom konsultowanie się z władzą podatkową danego kraju lub też kilku krajów w zakresie poprawności stosowania metody wyliczania cen transferowych.

Jakie korzyści wynikają z takich porozumień?

- Porozumienia cenowe mają zapobiegać sporom z władzami podatkowymi na gruncie lokalnych przepisów o cenach transferowych, a także podwójnemu opodatkowaniu w skali międzynarodowej.

Dlaczego porozumienia cenowe zapobiegają podwójnemu opodatkowaniu?

- Jeśli np. w Polsce urząd skarbowy zakwestionuje dochód dystrybutora, bo uzna, że zostały zawyżone koszty zakupu towarów z centrali (Niemiec) i w konsekwencji dochód tego dystrybutora, zostanie w Polsce podwyższony i opodatkowany, podczas gdy został już zadeklarowany i opodatkowany w Niemczech, to taka sytuacja doprowadzi do podwójnego ekonomicznego opodatkowania. Wcześniejsze porozumienie się obu spółek z polską i niemiecką władzą podatkową w zakresie poziomu ceny towarów pozwoliłoby na zapobieżenie takiej sytuacji.

Jakie porozumienia można zawrzeć?

- Porozumienia powinny być co najmniej dwustronne. Mamy z nimi do czynienia, gdy porozumiewa się władza podatkowa jednego kraju z władzą podatkową drugiego kraju i obie akceptują dany sposób rozliczeń pomiędzy spółkami w danej transakcji. Jednak możliwe są także porozumienia jednostronne, gdy z jakichś powodów jedna tylko strona transakcji chce zabezpieczyć swoje lokalne ryzyko podatkowe, umawiając się tylko z lokalnym fiskusem.

Które porozumienia są najpopularniejsze w Polsce?

- U nas najpopularniejsze są porozumienia jednostronne. Być może wynika to z tego, że spółki chcą najmniejszym zaangażowaniem i nakładem środków ograniczyć głównie lokalne ryzyko podatkowe. Poza tym wystąpienie o porozumienia dwu- czy wielostronne wymaga zaangażowania także zagranicznych spółek powiązanych z grupy, a nie zawsze w kraju drugiej strony transakcji taka procedura jest możliwa.

Jak wygląda zawarcie porozumienia jednostronnego?

- Przedsiębiorca udaje się do ministra finansów i prosi o to, aby na gruncie polskich przepisów zaakceptował prawidłowość wyboru i stosowania metody kalkulacji cen w transakcji zawieranej przez tego przedsiębiorcę z podmiotem powiązanym.

Czy inne porozumienia są u nas zawierane?

- Z tego co mi wiadomo, do tej pory nie zawarto porozumienia dwustronnego. Na wielostronne pewnie także przyjdzie nam jeszcze poczekać.