ROZMOWA

Od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające składanie kwartalnych deklaracji VAT dla wszystkich podatników. W jaki sposób i kiedy podatnicy mogą dokonać wyboru rozliczeń kwartalnych?

- Warunkiem skorzystania z rozliczeń kwartalnych jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który podatnik po raz pierwszy wybiera deklaracje kwartalne (VAT-7D). Gdy podatnik decyduje się na składanie deklaracji kwartalnych już za I kwartał 2009 r., pisemne zawiadomienie musi złożyć do dzisiaj. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku wybór deklaracji kwartalnej należy zgłosić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności. Nie ma specjalnego wzoru takiego zawiadomienia, więc pismo powinno spełniać podstawowe wymagania stawiane przez Ordynację podatkową.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani wpłacać miesięczne zaliczki. Jakie rozwiązania w tym zakresie przewidują nowe przepisy?

- Co do zasady zaliczka za pierwsze dwa miesiące kwartału będzie wynosić 1/3 zobowiązania podatkowego za poprzedni kwartał. Zaliczki za dwa pierwsze miesiące kwartału będą rozliczane z rzeczywistym zobowiązaniem za dany kwartał w deklaracji kwartalnej.

Jak obliczyć zaliczkę za styczeń i luty 2009 r.?

- Zgodnie z przepisami, jeśli podatnik rozliczał się do tej pory za okresy miesięczne i wybiera deklaracje kwartalne od stycznia 2009 r., to zaliczka za pierwszy i drugi miesiąc I kwartału równa się kwocie zobowiązania w VAT za pierwszy i drugi miesiąc ostatniego kwartału kalendarzowego, w którym podatnik rozliczał się za okresy miesięczne. Na przykład zaliczka za styczeń 2009 r. powinna być równa kwocie zobowiązania w VAT za październik 2008 r., a zaliczka za luty 2009 r. powinna być równa kwocie zobowiązania za listopad 2008 r. Jeśli w tych miesiącach podatnik nie wykazał w deklaracjach VAT-7 podatku do zapłaty, wówczas zaliczki będą wynosiły zero.

Możliwe jest również wpłacanie zaliczek w wysokości faktycznego zobowiązania za dany miesiąc. W jaki sposób wybrać ten sposób regulowania zaliczek VAT?

- To rozwiązanie trzeba dodatkowo zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału, najprościej można to zgłosić w zawiadomieniu o wyborze kwartalnych deklaracji. Trzeba tylko pamiętać, że podatnik ma obowiązek kontynuowania tej metody wpłacania zaliczek przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Jeśli po upływie tego okresu zdecyduje się na rezygnację z tej metody, nie ma już obowiązku składania oddzielnego zawiadomienia. Wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości 1/3 zobowiązania za poprzedni kwartał oznacza rezygnację z wpłacania zaliczek w rzeczywistej wysokości.

Czy można zrezygnować z kwartalnych deklaracji?

- Decydując się na kwartalne deklaracje, należy pamiętać, że metodę tę musimy kontynuować przez co najmniej cztery kolejne kwartały. W przypadku rezygnacji ze składania deklaracji kwartalnych należy o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, nie później niż w dniu upływu terminu złożenia deklaracji VAT-7.