ROZMOWA

• Od 1 stycznia 2009 r. znowelizowano ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jedną ze zmian jest utrata prawa do ryczałtu po przekroczeniu 150 tys. euro od następnego roku, a nie od następnego miesiąca. Co ta zmiana oznacza dla podatników?

- Rzeczywiście, od 1 stycznia 2009 r. znikło ograniczenie w stosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu, jeżeli w trakcie roku podatkowego przychody podatnika przekroczą 150 tys. euro. Wykreślenie tego ograniczenia z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym powoduje, że podatnicy będą tracili to prawo dopiero od następnego roku podatkowego. Zmianę należy ocenić pozytywnie, w założeniu ma ona na celu zrównanie wymagań stawianych podatnikom rozpoczynającym działalność i ją kontynuującym. Dzięki niej podatnicy zachowają prawo do korzystania z ryczałtu do końca danego roku podatkowego, bez względu na przychód osiągnięty w trakcie tego roku.

• Ryczałtowcy uzyskali też prawo uwzględniania w swoich rozliczeniach zagranicznych składek ubezpieczeniowych?

- To prawda. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zostały dostosowane w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06). Zmiana umożliwia podatnikom odliczenie od przychodu podatnika składek zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone od dochodu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie podatnik będzie wykonywać działalność. Zmiana ta jest analogiczna w treści do zmiany wprowadzonej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

• Czy podatnicy ryczałtu mogą przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego?

- Tak. W zakresie przekazywania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego dopuszczono możliwość wskazania danej organizacji nawet w sytuacji złożenia przez podatnika korekty zeznania, pod warunkiem jednak że będzie ona dokonana w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Dodatkowo, na życzenie podatnika, naczelnik urzędu skarbowego prześle wybranej organizacji informacje dotyczące imienia, nazwiska i adresu podatnika oraz wysokości przekazanej kwoty podatku.

• A co nowego w formularzach przeznaczonych dla ryczałtowców?

- W rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 11, poz. 1328) opublikowano nowe formularze obowiązujące do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2008 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Formularze stosowane do wskazanych rozliczeń do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia (1 grudnia 2008 r.) uznaje się za prawidłowe.

Z istotnych zmian należy wymienić możliwość wykazywania w formularzach do odliczenia od podatku zagranicznych składek na ubezpieczenie społeczne (część D.1 formularza PIT-28, część D formularza PIT-19A oraz część C formularza PIT-16A), a także dodanie rubryk umożliwiających umieszczenie informacji uzupełniających, np. dotyczących wskazania imienia i nazwiska osoby, na rzecz której organizacja pożytku publicznego powinna przekazać darowiznę podatku (poz. 133, części N w formularzu PIT-28).

Warto również wskazać, że formularz PIT-28 uległ zmianie w części G w zakresie wykazywania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Obecnie przychody z najmu osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej, wykazuje się w odrębnej rubryce. Ryczałt od tych przychodów jest ustalany poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Polską a państwem, w którym te przychody są osiągane.