- Odsetki na rachunkach firmowych nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. (tzw. podatek Belki). Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) odsetki takie zalicza się do przychodów firmy. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (wg skali), jak i tych korzystających z opcji opodatkowania podatkiem liniowym.

Wartość otrzymanych odsetek podatnik powinien wykazać jako przychód w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów. Uzyskane odsetki będą się więc przekładać na wysokość zaliczek miesięcznych oraz rozliczenie za cały rok podatkowy. Przy działalności gospodarczej przychody z odsetek zasadniczo wykazuje się na zasadzie kasowej - tzn. przychodem są wyłącznie odsetki faktycznie otrzymane przez podatnika (zaksięgowane na rachunku bankowym).

• W jaki sposób należy rozliczyć odsetki w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego?

- Odsetki na firmowych rachunkach bankowych nadal traktowane są jako przychody z działalności. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają one jednak opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 3 proc. wartości odsetek [art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e) ustawy]. Oznacza to konieczność odrębnego opodatkowania przez podatnika kwoty otrzymanych odsetek, a odrębnie przychodów z właściwej działalności gospodarczej według odpowiedniej stawki (która również może wynosić 3 proc. przychodów).

• Jak jest w przypadku odsetek dopisywanych do firmowego konta walutowego?

- Opodatkowanie takich odsetek wygląda analogicznie. Kwestią do rozstrzygnięcia jest jedynie sposób przeliczenia wartości otrzymanych odsetek w obcej walucie na walutę polską. Zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy o PIT wartość takiego przychodu należy ustalić według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zaksięgowania odsetek na rachunku).