Polski przedsiębiorca - samozatrudniony - pracuje w Wielkiej Brytanii i wykonuje roboty remontowo-budowlane, ale firmę ma zarejestrowaną w Polsce. Gdzie się musi rozliczyć?

- Jeżeli polski przedsiębiorca prowadzący działalność w formie samozatrudnienia prowadzi w ramach zlecenia roboty remontowo-budowlane w Wielkiej Brytanii, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy wskazana działalność nie prowadzi do powstania zakładu polskiego przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 5 ust. 3 konwencji z 20 lipca 2006 r. podpisanej między Polską a Wielką Brytanią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania prace budowlane lub instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy.

Ale określenie prace budowlane obejmuje nie tylko budowę obiektów?

- Tak. Obejmuje również budowę dróg, mostów lub kanałów oraz prace renowacyjne tych obiektów. Wskazany przepis umowy ma też zastosowanie do planowania i nadzorowania placu budowy bądź innego projektu budowlanego.

Drugim kryterium, które decyduje o powstaniu zakładu, jest kryterium czasowe. Tak?

- Prace budowlane muszą trwać ponad rok, aby doszło do powstania zakładu. Kryterium 12 miesięcy odnosi się oddzielnie do każdego projektu budowlanego. Oznacza to, że polski przedsiębiorca może prowadzić kilka projektów budowlanych.

Jak liczyć ten termin?

- Termin 12 miesięcy rozpoczyna się od dnia zaistnienia projektu budowlanego. Oznacza to, że projekt budowlany istnieje od dnia, w którym przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność, co obejmuje wszelkie prace przygotowawcze wykonywane w państwie, w którym projekt ma być realizowany. Za datę kończącą projekt budowlany uważa się dzień zakończenia projektu bądź też całkowitego zaniechania jego prowadzenia przez przedsiębiorcę. Należy przy tym zauważyć, że czasowe oraz sezonowe przerwy w prowadzeniu projektu powinny wchodzić w okres 12 miesięcy.

Załóżmy, że w naszym przypadku dojdzie do powstania zakładu w Wielkiej Brytanii.

- Jeżeli na podstawie wskazanych przesłanek dojedzie do powstania zakładu polskiego przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii, to zyski osiągane przez polskiego przedsiębiorcę za pośrednictwem tego zakładu będą opodatkowane w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w innym państwie poprzez położony tam zakład, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi. Zakładowi należy przypisać takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym umawiającym się państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej.