ROZMOWA

• W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i zapłaty w całości, w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki. Do jakiego okresu ta zasada ma zastosowanie?

- Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. i nie nadano mu mocy wstecznej. Zmieniony art. 56 par. 3 Ordynacji podatkowej nie daje również upoważnienia ministrowi finansów do ustalania obniżonej stawki odsetek za zwłokę za okres przed 1 stycznia 2009 r. Nowe zasady mają więc zastosowanie do korekt deklaracji złożonych po 1 stycznia 2009 r. i nie obejmują sytuacji, gdy korekta została złożona przed tym dniem.

Artykuł 56 par. 1b Ordynacji podatkowej zawiera też wyłączenie stosowania obniżonych odsetek w odniesieniu do korekt składanych w związku z kontrolą podatkową lub czynnościami sprawdzającymi, mimo że te korekty są prawnie skuteczne.

• Czyli niższe odsetki zapłacą tylko ci, których zaległość dotyczy okresu po 1 stycznia 2009 r.?

- Tak. Obniżona stawka odsetek ma zastosowanie do naliczania odsetek za zwłokę za okres od 1 stycznia 2009 r. Jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości powstałej przed 1 stycznia 2009 r., to do 31 grudnia 2008 r. odsetki powinny być naliczane według stawki podstawowej, zaś od 1 stycznia 2009 r. do dnia zapłaty, według obniżonej stawki.

• Stosowanie obniżonych odsetek jest uwarunkowane zapłatą w całości, w ciągu siedmiu dni, zaległości.

- To prawda. Wraz z zaległością należy samodzielnie naliczyć i zapłacić należne od tej zaległości odsetki. W razie spóźnionej wpłaty przywilej zastosowania obniżonych odsetek wygasa. Tak samo będzie przy niepełnej wpłacie - nastąpi wtedy rozksięgowanie wpłaty w części na zaległość i w części na odsetki, a więc warunek zapłaty całości długu nie zostanie spełniony.

Poprzez obniżoną stawkę odsetek ustawa premiuje więc autokorekty składane z inicjatywy podatnika (płatnika) połączone z terminową wpłatą.

• Jak w takim przypadku naliczać odsetki?

- Odsetki za zwłokę będą naliczane na analogicznych zasadach jak w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę. W tym zakresie ma zastosowanie par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, poz. 1373 z późn. zm.). Zgodnie z nim w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane według wzoru określonego w ust. 1, odrębnie za każdy z tych okresów. Te same zasady naliczania odsetek przewiduje par. 2a ust. 2 powołanego rozporządzenia dla obniżonej stawki odsetek.