• Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął sprawę polskiego zakazu odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do nich na korzyść podatników, uznając że rozszerzenie obowiązujących w tym zakresie zakazów jest sprzeczne z unijnym prawem. Co takie rozstrzygnięcie oznacza dla podatników?

- Przede wszystkim podatnicy będą mogli skorygować swoje wcześniejsze rozliczenia z tytułu VAT i uwzględnić w nich nieodliczony wcześniej podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa do samochodów typu kratki lub spełniające tzw. wzór Lisaka. W przypadku podatników posiadających większe floty samochodowe, takie korekty będą oznaczać duże oszczędności.

Po drugie, podatnicy, którzy używają takich samochodów, będą mogli na bieżąco odliczać podatek naliczony związany z zakupem paliwa do tych samochodów.

Rozstrzygnięcie wpłynie również na kwestię odliczania podatku naliczonego związanego z nabyciem czy leasingiem samochodów, zarówno jeśli chodzi o ewentualną korektę odliczenia, jak i odliczenie bieżące zakupu.

• A możemy na przykładzie wyjaśnić, kogo konkretnie to orzeczenie dotyczy?

- Dotyczy ono w zasadzie wszystkich podatników uprawnionych do odliczania podatku VAT, którzy posiadają samochody spełniające wymogi określone dla tzw. kratek lub tzw. wzoru Lisaka. Orzeczenie to dotyczy również tych podatników, którzy w przyszłości nabędą samochody spełniające takie warunki.

• W jaki sposób można zatem będzie odzyskać nadpłacony VAT? Potrzebna będzie korekta rozliczenia VAT za 2004 rok i następne?

- Tak, w celu odzyskania podatku, który nie został odliczony, należy złożyć wnioski o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją VAT za dany okres.

• Jak to wygląda od strony technicznej? W jaki sposób dokonać szybko korekty? Wypełnić ponownie deklaracje VAT? Na jakim wzorze, tym, który obowiązuje obecnie, czy też takim, jaki obowiązywał w okresie, którego miałaby dotyczyć korekta?

- Niestety, proces korekty może być czasochłonny, wymaga bowiem wyselekcjonowania faktur, poprzednio nieodliczonych, a dotyczących paliwa, lub z tytułu których odliczenie było dokonane tylko częściowo (zakup, leasing). Warto pamiętać, że w przypadku gdy podatnik posiadał również inne samochody, niespełniające ani wymogów kratek, ani tzw. wzoru Lisaka, należy wyłączyć z ewentualnej korekty podatek naliczony z tego tytułu. Wybrane, właściwe faktury należy sumować i przyporządkować do właściwych okresów rozliczeniowych, tak aby uzyskać kwoty korekty danych deklaracji.

Mimo iż nie jest to wprost określone, wydaje się, że najwłaściwsze byłoby składanie korekt na wzorach obowiązujących w danym okresie, którego dotyczy korekta.

• Czy orzeczenie ETS będzie miało także przełożenie na zakup nowych samochodów osobowych oraz ich leasing?

- Chociaż wyrok dotyczył kwestii odliczania VAT przy nabyciu paliwa, jego konkluzje dotyczą również kwestii odliczania podatku przy nabyciu czy leasingu samochodów. Zatem podatnicy, którzy obecnie nabywaliby samochody spełniające warunki określone dla kratek czy zgodne z tzw. wzorem Lisaka, byliby uprawnieni do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu czy leasingu. Może to wpłynąć pozytywnie również na sprzedaż nowych samochodów, co w obecnej, trudnej dla branży motoryzacyjnej sytuacji byłoby zdecydowanie wskazane.

• Trybunał stwierdził też, że sądy krajowe powinny rozważyć, czy również wzór Lisaka nie stanowi nadmiernego rozszerzenia ograniczeń w odliczaniu VAT. Po co takie odesłanie i co z niego wynika dla podatników?

- ETS nie rozstrzyga kwestii dotyczących ani prawa krajowego, ani stanu faktycznego. Daje jedynie wskazówkę sądom krajowym dotyczącą właściwej interpretacji przepisów wspólnotowych istotnych w sprawie. Ponieważ w tej kwestii, w świetle konkluzji płynących z wyroku ETS, sytuacja wydaje się nie budzić wątpliwości, można uznać, że wyrok WSA nie zmieni w żadnym stopniu sytuacji podatników.