Zgodnie z projektowaną nowelizacją przepisów od rozliczenia za styczeń 2023 r. z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie w sprawie JPK) będzie wynikało, że:

■ ewidencjonujemy odrębnie wszystkie faktury, niezależnie od tego, czy istniał obowiązek ich wystawienia, czy może sprzedawca zdecydował się na ich wystawienie albo zażądał tego kupujący; tym samym podatnik ma obowiązek wykazać w ewidencji wszystkie wystawione faktury, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie JPK, tj. np. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone oraz biletów; do tej pory taki sposób ewidencjonowania wynikał z interpretacji MF, a nie z przepisów rozporządzenia;

towary sklasyfikowane według CN 8549 jako odpady oraz złom elektryczne i elektroniczne (w tym z udziałem metali szlachetnych), wymienione w poz. 1a załącznika nr 12 do ustawy o VAT, trzeba oznaczać kodem GTU_08;

■ oznaczaną kodem WSTO_EE wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, ujęte w ewidencji zapisem zbiorczym, trzeba będzie wykazywać odrębnie na podstawie dowodu wewnętrznego;

■ zdarzenia wykazywane w ewidencji na podstawie dokumentów zbiorczych należy ujmować według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem; dotyczy to także podatników rozliczających się kwartalnie; podatnicy ci będą ujmować w ewidencji za każdy miesiąc kwartału zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.

Więcej w Książce: Jak przygotować się do zmian 2023 (Podatki, Rachunkowość, Prawo pracy, ZUS).