Komitet mieszkańców zajmujący się administrowaniem osiedlowego parkingu działa w tym zakresie jak przedsiębiorca. Składki członkowskie są więc wynagrodzeniem za usługę opodatkowaną 23-proc. VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

Chodziło o społeczny komitet powołany przez mieszkańców jednej z łódzkich spółdzielni mieszkaniowych jeszcze w 1987 r. Początkowo dzierżawił on osiedlowy parking od spółdzielni, potem zmieniono umowę na użyczenie. Komitet od początku zajmował się administrowaniem i eksploatacją miejsc postojowych na osiedlowym parkingu. Koszty z tym związane były pokrywane ze składek członkowskich wpłacanych przez użytkowników parkingu.
Spór o status
Komitet nie był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie miał numeru REGON. Złożył natomiast w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2. Wynikało z niego, że komitet jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.
Komitet uważał, że nie jest podatnikiem VAT, bo nie działa we własnym imieniu, lecz w imieniu oraz na rachunek użytkowników parkingu. W związku z tym wpłacane przez nich składki członkowskie nie mogą być traktowane jako wynagrodzenie za usługę. A gdyby nawet miało być inaczej, to komitet powinien być zwolniony z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 lub art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy o VAT – argumentował.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Stwierdził, że komitet działa we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany, więc niewątpliwie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Składki członkowskie są zatem wynagrodzeniem za świadczoną usługę.
Dyrektor IS uznał zarazem, że komitet parkingowy nie ma prawa do zwolnienia z VAT, bo warunkiem obu zwolnień (art. 43 ust. 1 pkt 21 i pkt 31 lit. b ustawy) jest to, aby nie doszło do naruszenia warunków konkurencji. W tym wypadku takie naruszenie miałoby miejsce, bo zwolnienie komitetu z VAT stawiałoby go w uprzywilejowanej sytuacji względem innych przedsiębiorców świadczących podobne usługi – stwierdził dyrektor IS.
Komitet to podatnik
Tego samego zdania były sądy obu instancji. WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 860/17) stwierdził, że za przyznaniem komitetowi parkingowemu statusu podatnika VAT przemawia m.in. złożenie przez niego zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2. Sąd podkreślił, że w definicji podatnika zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT mowa jest także o jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Tak samo orzekł NSA. Jak podkreślił sędzia Ryszard Pęk, definicja podatnika zawarta w art. 9 unijnej dyrektywy VAT oraz art. 15 ust. 1 polskiej ustawy jest bardzo szeroka. Spełniają ją wszelkie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, bez względu na jej cel i rezultaty.
– Jest to więc również komitet parkingowy, który we własnym imieniu zawiera umowy z podmiotami trzecimi i został wyposażony w daleko idące kompetencje władcze względem swoich członków – tłumaczył sędzia Pęk.
Dodał, że komitet parkingowy nie może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie żadnego z przywołanych przepisów ustawy o VAT. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 26 maja 2022 r., sygn. akt I FSK 802/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia