Zwolnione z podatku będą dostawy dla personelu sił zbrojnych państw unijnych (innych niż Polska), w tym również personelu cywilnego w mesach i kantynach. W rozporządzeniu znajdą się regulacje mające zabezpieczyć przed dalszą odprzedażą (osobom trzecim) towarów zwolnionych z VAT.
Zmiana ta częściowo wdraża dyrektywę 2019/2235.