Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z dyrektywy 2019/2235, którą znowelizowano m.in. dyrektywę VAT.
Obowiązująca dziś dyrektywa VAT (a w ślad za tym krajowe przepisy) przewiduje – pod pewnymi warunkami – zwolnienie z VAT towarów dostarczanych i usług świadczonych na rzecz sił NATO oraz towarów importowanych przez te siły, gdy uczestniczą one we wspólnych działaniach obronnych poza ich własnym państwem. Do czasu nowelizacji dyrektywy zwolnienie nie obejmowało działań prowadzonych przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorące udział w unijnych przedsięwzięciach prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).
W związku z tym w ustawie o VAT znajdą się przede wszystkim:
  • zwolnienie z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes bądź kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach WPBiO,
  • uznanie za wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów (WNT) przemieszczenia towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach WPBiO do użytku tych sił bądź towarzyszących im pracowników cywilnych.
W tym drugim przypadku warunkiem jest, aby:
  • towary będące przedmiotem WNT nie zostały nabyte przez te siły zbrojne na szczególnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego oraz
  • import tych towarów nie był zwolniony z VAT.
Zmiany wejdą życie 1 lipca 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji u stawy o VAT (nr UC105) – w konsultacjach