Gdy lekarz wpisze do karty pacjenta zalecenie opieki osoby najbliższej, nie trzeba będzie rozliczać VAT od opłat związanych z pobytem opiekuna w szpitalu.

Świadczenia polegające na zapewnieniu pacjentowi możliwości wykonywania opieki przez osobę najbliższą są zwolnione z VAT, jeśli lekarz uzna, że taka opieka nad chorym sprzyja leczeniu i ma charakter terapeutyczny. O takim stanowisku resortu finansów informowaliśmy w „DGP” z 29 czerwca (nr 124/2011).

Z odpowiedzi MF na interpelację poleską (nr 22753/11) dodatkowo wynika, że podstawą do objęcia zwolnieniem z VAT opłat za pobyt opiekunów w szpitalu jest wpisywanie przez lekarzy do kart pacjentów stosownych zaleceń, odnoszących się do konieczności obecności przy chorym osób towarzyszących.

Resort wyjaśnił, że kwestia zwolnienia z VAT usług polegających na dostarczaniu łóżek i posiłków osobom towarzyszącym pacjentom jako usług ściśle związanych z opieką medyczną była przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawy C-394/04 i C-395/04).

Wynika z niego m.in., że zwolnienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy usługi te są konieczne do osiągnięcia celów terapeutycznych, którym służy opieka szpitalna.

Do sądu krajowego należy ustalenie, czy świadczone usługi spełniają te warunki, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych oraz treści zaleceń medycznych wydanych zainteresowanym pacjentom.

Ministerstwo nie ma danych dotyczących wysokości wpływów do budżetów szpitali w związku z opodatkowaniem opłat za pobyt w szpitalu najbliższych pacjenta.