Pełen odpis VAT przysługuje dla ciężarówek, samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej i autobusów, a także motorowerów, skuterów śnieżnych i wózków widłowych. Z kolei samochody osobowe muszą spełnić dodatkowe warunki, by odliczać 100 proc. podatku.
Do prowadzenia działalności gospodarczej podatnicy często wykorzystują pojazdy samochodowe oraz inne urządzenia, do napędu których wykorzystywane jest paliwo. Jednocześnie od wielu lat istnieją przepisy ograniczające możliwość odliczania podatku przy nabywaniu paliwa. W konsekwencji podatnicy często mają wątpliwości, czy i w jakim zakresie mogą odliczać podatek od towarów i usług przy nabywaniu paliwa.
Czynności opodatkowane
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje co do zasady w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towrów i usług). Zasada ta dotyczy również nabywanego przez podatników paliwa (w szczególności benzyny, oleju napędowego oraz gazu samochodowego), a więc prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim paliwo to wykorzystywane jest do wykonywania czynności opodatkowanych (a więc w zakresie, w jakim zużywane jest przez pojazdy i inne urządzenia wykorzystywane przez podatników do wykonywania czynności opodatkowanych).
Należy jednak zauważyć, że wydatki na paliwo należą do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, w przypadku których kwota VAT naliczonego ograniczona jest co do zasady do 50 proc. (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT). Powoduje to, że z punktu widzenia odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa pojazdy samochodowe dzielą się na dwie grupy. [ramka 1]
Przypomnieć należy, że do końca czerwca 2015 r. istniały również pojazdy samochodowe, które nie uprawniały do odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa. Od 1 lipca 2015 r. ta grupa pojazdów samochodowych przestała jednak istnieć.
Cała kwota
Do uprawniających do odliczania całej kwoty podatku z tytułu nabywania oraz importu paliwa wykorzystywanego do ich napędu należą trzy grupy pojazdów samochodowych. Są to:
1) pojazdy samochodowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony (od 1 kwietnia 2014 r. nie są one bowiem pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy o VAT – zob. art. 2 pkt 34 ustawy o VAT),
2) pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (zob. art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT),
3) pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, czyli autobusy (zob. art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o VAT). [przykład 1]
PRZYKŁAD 1
Podatnik prowadzi działalność w zakresie przewozu osób. Na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystuje autobusy. Z faktur dokumentujących zakupy paliwa do autobusów podatnik może odliczać VAT w całości.
Decyduje konstrukcja i sposób używania
Do odliczania całości VAT przy nabywaniu paliwa uprawniają m.in. pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Należą do nich dwie grupy, tj.:
1) pojazdy samochodowe uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na konstrukcję (zob. art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT),
2) pojazdy samochodowe uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na sposób wykorzystywania (zob. art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT).
Do pojazdów samochodowych uważanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na konstrukcję należy sześć grup pojazdów samochodowych. [ramka 2] [przykład 2]
PRZYKŁAD 2
Na potrzeby prowadzonej działalności podatnik wykorzystuje pojazd specjalny typu ładowarka. Podatek z faktur dokumentujących zakupy paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu podatnik może odliczać w całości.
Specjalne badania techniczne
W przypadku trzech kategorii pojazdów uważanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na konstrukcję [ramka 2, poz. 1, 2 i 3] spełnienie określonych przepisami wymagań stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (zob. art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).
Są wątpliwości
Wątpliwości budzi to, czy przeprowadzenie takiego dodatkowego badania technicznego stanowi warunek dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących tych pojazdów. Na gruncie przepisów obowiązujących w przeszłości przyjmowano, że nie (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lipca 2012 r., nr ILPP2/443-447/12-4/MR). Uważam, że podobnie rzecz się ma obecnie, tj. z punktu widzenia możliwości dokonywania pełnych odliczeń nie ma znaczenia, kiedy przeprowadzone zostało dodatkowe badanie techniczne. Nowe przepisy mają co prawda nieco inne brzmienie, lecz zmiana ta nie uzasadnia zmiany podejścia do powyższej kwestii.
WAŻNE
W przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia
Ministerstwo Finansów prezentuje jednak odmienne stanowisko, wyjaśniając w piśmie z 17 września 2014 r. (pismo to stanowi odpowiedź na interpelację poselską nr 28072), że dodatkowe badanie techniczne należy dla takich samochodów przeprowadzić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie złożenia deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło nabycie samochodu. W przypadku naruszenia tego terminu do momentu przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego kwota podatku naliczonego od wydatków dotyczących danego samochodu jest – zdaniem Ministerstwa Finansów – ograniczona do 50 proc. (chyba że są spełnione warunki dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pozostałych pojazdów samochodowych, w tym prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu). [przykład 3]
PRZYKŁAD 3
15 września 2015 r. podatnik kupił samochód należący do pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (zob. art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT). Samochód ten w mojej ocenie od początku uprawnia podatnika do dokonywania pełnych odliczeń (w tym do odliczania w całości podatku od towarów i usług z faktur za paliwo wykorzystywane do jego napędu) niezależnie od tego, kiedy dopełni obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego tego samochodu.
Natomiast zdaniem Ministerstwa Finansów samochód ten uprawnia podatnika do dokonywania pełnych odliczeń (w tym do odliczania w całości VAT z faktur za paliwo wykorzystywane do jego napędu) od początku, tylko jeżeli podatnik przeprowadzi dodatkowe badanie techniczne w terminie do 26 października 2015 r. W przeciwnym razie zdaniem Ministerstwa Finansów samochód ten uprawnia podatnika do dokonywania pełnych odliczeń (w tym do odliczania w całości VAT z faktur za paliwo wykorzystywane do jego napędu) dopiero od dnia przeprowadzenia tego dodatkowego badania technicznego.
Pozostałe pojazdy
Drugą grupę pojazdów samochodowych uważanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika stanowią pojazdy samochodowe (w tym samochody osobowe), których sposób wykorzystania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).
Pojazdy należące do drugiej z wymienionych grup należy co do zasady zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego, składając informację VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 ustawy o VAT). Jest to w istocie warunek dokonywania pełnych odliczeń od tych pojazdów, gdyż jak stanowi art. 86a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. [ramka 3] [przykład 4]
PRZYKŁAD 4
Na potrzeby działalności podatnik używa samochodu osobowego. 9 września 2015 r. otrzymał on fakturę za paliwo do tego samochodu na kwotę 289,23 zł netto + 66,52 zł VAT. Co do zasady kwotę podatku naliczonego z tej faktury stanowi 33,26 zł (66,52 zł). Jeżeli jednak spełnione są trzy wymagane warunki (ramka 3), kwotę podatku naliczonego z tej faktury stanowi jednak 66,52 zł.
Jednak dwa ostatnie spośród wymienionych warunków (tj. prowadzenie ewidencji oraz zgłoszenie poprzez złożenie informacji VAT-26) nie obowiązują zawsze.
Po pierwsze, nie dotyczą one pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika albo oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odpowiednio – odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika (zob. art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT).
Po drugie, nie dotyczą one pojazdów wskazanych przepisami rozporządzenia ministra finansów z 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (Dz.U. poz. 709), tj. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi typu:
1) pomoc drogowa, mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów,
2) pogrzebowy, innych niż uznawane za uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy są usługi pogrzebowe,
3) bankowóz – wyłącznie typu A i B, innych niż uznawane za uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy jest transport wartości pieniężnych – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla tych przeznaczeń. [przykład 5]
PRZYKŁAD 5
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik używa samochodu specjalnego o przeznaczeniu pomoc drogowa, który posiada nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów. Samochód ten jest wykorzystywany przez podatnika w sposób wykluczający jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W tej sytuacji z otrzymywanych faktur za paliwo do tego samochodu podatnik może odliczać kwoty podatku od towarów i usług w całości, mimo że nie prowadzi ewidencji przebiegu tego samochodu, ani nie zgłosił go naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26
Tylko połowa
W przypadku paliwa nabywanego do pozostałych pojazdów samochodowych (tj. do pojazdów innych niż pojazdy samochodowe uprawniające do odliczania całej kwoty podatku z tytułu nabywania oraz importu paliwa wykorzystywanego do ich napędu) kwota podatku ograniczona jest do 50 proc. Ograniczenie to wynika z art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT. [przykład 6]
PRZYKŁAD 6
Do prowadzenia działalności gospodarczej podatnik użytkuje samochód osobowy. 2 września 2015 r. otrzymał on od sprzedawcy fakturę za paliwo do tego samochodu na kwotę 236,80 zł netto + 54,46 zł VAT. Kwotę podatku naliczonego z tej faktury stanowi 27,23 zł (54,46 zł x 50 proc.).
Motocykle
W świetle przepisów prawa o ruchu drogowym motocykle są pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że dotyczą ich ograniczenia określone art. 86a ustawy o VAT, a więc – o ile motocykl nie jest uznawany za pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na sposób wykorzystywania (zob. również interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 marca 2015 r., nr IBPP2/443-1169/14/ICz) – kwota podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do motocykli ograniczona jest do 50 proc.
Wyjątek dotyczy motocykli, które nie są przeznaczone do jazdy po drogach publicznych, np. motocykli używanych do zawodów żużlowych. W zakresie tym przepisy ograniczające kwotę podatku naliczonego od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych nie mają zastosowania.
WAŻNE
Jeżeli motocykl nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, kwota podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do niego ograniczona jest do 50 proc.
Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 września 2014 r. (nr ITPP2/443-711/14/KT). Czytamy w niej, że „skoro – jak wskazano we wniosku – użytkowane przez pana motocykle przeznaczone do zawodów sportowych są specjalnymi konstrukcjami przeznaczonymi wyłącznie do wyścigów żużlowych (nie posiadają skrzyni biegów, hamulców, oświetlenia oraz liczników kilometrów, konstrukcyjnie przystosowane są do jazdy w lewo, co nie pozwala na uczestniczenie w ruchu drogowym), nie dotyczą ich wymogi uregulowane przepisami szczególnymi zawartymi w art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, że są one wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej, przysługuje panu (...) prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydatków związanych z tymi motocyklami, o ile nie występują ograniczenia wynikające z art. 88 ww. ustawy”.
Motorowery
Za motorower przepisy prawa o ruchu drogowym uznają pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm sześc. lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h (zob. art. 2 pkt 46 prawa o ruchu drogowym). W przeciwieństwie do motocykli, motorowery nie są uznawane za pojazdy samochodowe. Oznacza to, że kwota podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do motorowerów nie jest ograniczona do 50 proc. (podobnie rzecz się miała na gruncie przepisów obowiązujących w latach 2011–2013 – zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2011 r., nr IPPP3/443-767/11-4/SM).
Quady
Pojazdami samochodowymi są również – jak wynika z art. 2 pkt 42b prawa o ruchu drogowym – czterokołowce, czyli pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, których masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg.
Powoduje to, że quady nie są pojazdami samochodowymi tylko wówczas, gdy ich konstrukcja nie umożliwia jazdy z prędkością przekraczającą 25 km/h. W przypadkach takich kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z quadami (w tym kwota podatku naliczonego przy ich nabywaniu) nie jest ograniczona do 50 proc.
W praktyce jednak większość quadów umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, w konsekwencji są uznawane za pojazdy samochodowe. W przypadkach takich, o ile quad nie jest uznawany za pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na sposób wykorzystywania (zob. art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT), kwota podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do quadów jest ograniczona do 50 proc.
Skutery śnieżne
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (zob. art. 2 pkt 33 prawa o ruchu drogowym). Pojazdami są zaś środki transportu przeznaczone do poruszania się po drodze oraz maszyny i urządzenia do tego przystosowane (zob. art. 2 pkt 31 prawa o ruchu drogowym).
Na gruncie tych przepisów skutery śnieżne jako środki transportowe, które nie są przeznaczone ani przystosowane do poruszania się po drogach, nie są pojazdami, a tym bardziej nie są pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że kwota podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do skuterów śnieżnych nie jest ograniczona do 50 proc.
Wózki widłowe
Również w przypadku nabywania paliwa do wózków widłowych przepisy ograniczające kwotę podatku naliczonego nie mają zastosowania, gdyż nie są one pojazdami samochodowymi i nie dotyczy ich art. 86a ustawy o VAT. Odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie wyjaśnienia organów podatkowych wydawane na gruncie poprzednich przepisów, np. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2012 r. (nr IPPP3/443-657/12-2/KB), w której czytamy, że „Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do wymienionych we wniosku urządzeń (tj. pilarek, przecinarek, agregatu oraz wózków widłowych) wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług”. [przykład 7]
PRZYKŁAD 7
Na potrzeby prowadzonej działalności podatnik wykorzystuje spalinowy wózek widłowy. Z faktur dokumentujących zakupy paliwa do tego wózka podatnik może odliczać podatek w całości (bez ograniczenia do 50 proc. kwoty podatku z faktury).
Ciągniki rolnicze
Kolejny rodzaj pojazdów, do których nie ma zastosowania art. 86a ustawy o VAT, stanowią ciągniki rolnicze. Z przepisów prawa o ruchu drogowym jednoznacznie wynika, że pojęcie pojazdów samochodowych nie obejmuje ciągników rolniczych (zob. art. 2 pkt 33 prawa o ruchu drogowym).
Oznacza to, że ciągniki rolnicze nie są pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ustawy o VAT, a więc kwota podatku naliczonego od wydatków przy nabywaniu do nich paliwa nie jest ograniczona do 50 proc. (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 kwietnia 2015 r., nr IPTPP2/4512-50/15-6/PRP).
WAŻNE
Zagraniczni przedsiębiorcy powinni obliczać proporcję według reguł obowiązujących w ich państwie
Urządzenia niebędące pojazdami
Żadne ograniczenia podatku odliczonego nie obowiązują również przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do napędu innych urządzeń niż pojazdy (z wyjątkiem maszyn i urządzeń przystosowanych do poruszania się po drogach). [przykład 8]
Dotyczy to paliw wykorzystywanych do napędzanych paliwem, m.in.:
1) urządzeń myjących (myjek),
2) pomp, w tym pomp do betonu,
3) betonomieszarek,
4) pił i kosiarek spalinowych.
PRZYKŁAD 8
Podatnik świadczy usługi zagospodarowania terenów zielonych, do których wykorzystuje piły i kosiarki spalinowe. Z faktur dokumentujących zakupy paliwa do tych urządzeń podatnik może odliczać podatek w całości (bez ograniczenia do 50 proc. kwoty podatku z faktury).
Hurtowe zakupy
Zdarza się, że podatnicy decydują się na hurtowe zakupy paliwa, które po zakupie przechowywane jest we własnych zbiornikach, z których tankowane są różne pojazdy i urządzenia wykorzystywane przez tych podatników.
Sytuacja jest prosta, jeżeli całe zakupione hurtowo paliwo wykorzystywane jest przez pojazdy i urządzenia, które umożliwiają odliczanie paliwa wykorzystywanego do ich napędu w całości. Wówczas podatnicy mogą odliczać w całości kwoty podatku z faktur za hurtowo nabywane paliwo.
Często jednak tylko część zakupionego hurtowo paliwa może być wykorzystywana do napędu pojazdów i urządzeń, które umożliwiają odliczanie paliwa wykorzystywanego do ich napędu, zaś część – do napędu pojazdów samochodowych uprawniających do odliczania tylko 50 proc. kwot podatku z tytułu nabywania paliwa. W takich przypadkach podatnicy mają prawo do odliczenia tylko w części przypadającej na paliwo wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych, które umożliwiają odliczanie podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do ich napędu oraz – w połowie – w części przypadającej na paliwo wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych uprawniających do odliczania tylko 50 proc. kwot podatku z tytułu nabywania paliwa. Części te podatnicy mogą ustalać przykładowo na podstawie specjalnie w tym celu prowadzonej ewidencji umożliwiającej rejestrację rozchodów paliwa wlewanego do baków poszczególnych pojazdów i urządzeń (zob. przykładowo postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach z 11 października 2005 r., nr PP/443-P59/05/AW).
W takich przypadkach warto korzystać z prawa do odliczenia jak najpóźniej, aby w momencie odliczania podatku znany był faktyczny sposób wykorzystania paliwa nabytego hurtowo. W tym celu można korzystać z możliwości odliczania podatku naliczonego w ramach deklaracji za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych następujących po okresie rozliczeniowym powstania prawa do odliczenia (zob. art. 86 ust. 11 ustawy o VAT), a później odliczać VAT w drodze korekty deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia (na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).[przykład 9]
PRZYKŁAD 9
We wrześniu 2015 r. podatnik kupił (i otrzymał od sprzedawcy dokumentującą ten zakup fakturę) 3000 litrów paliwa, którym ze zbiornika podatnika będą tankowane różne pojazdy samochodowe. Wskazane jest, aby w tej sytuacji podatnik nie odliczał podatku z faktury za to paliwo już w ramach deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 r., lecz uczynił to dopiero po zatankowaniu nabytych 3000 litrów paliwa do posiadanych samochodów. Przykładowo, jeżeli wykorzystanie (zatankowanie) tych 3000 litrów paliwa nastąpi w listopadzie 2015 r., odliczenia podatku naliczonego z faktury za zakup przedmiotowego paliwa podatnik korzystający z tego sposobu powinien dokonać w ramach deklaracji VAT-7 za listopad 2015 r. W przypadku późniejszego wykorzystania (zatankowania) przedmiotowych 3000 litrów paliwa podatnik korzystający z tego sposobu powinien dokonać w drodze korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 r.
Alternatywnie podatnicy mogą szacować sposób wykorzystania paliwa, a następnie – po wykorzystaniu (zatankowaniu) całego paliwa, którego dotyczył szacunek – korygować kwoty odliczonego podatku. W takich przypadkach zalecane jest przyjmowanie zaniżonych kwot podatku podlegającego odliczeniu, gdyż zmniejsza to ryzyko odliczenia za dużych kwot podatku.
Ramka 1. Dwie grupy
Pojazdy samochodowe z punktu widzenia VAT przy nabywaniu paliwa dzielą się na:
1) uprawniające do odliczania całej kwoty podatku z tytułu nabywania oraz importu paliwa wykorzystywanego do ich napędu,
2) takie, w przypadku których kwota podatku naliczonego przy nabywaniu oraz imporcie paliwa wykorzystywanego do ich napędu ograniczona jest do 50 proc.
Ramka 2. Ze względu na konstrukcję
Pojazdy samochodowe uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na konstrukcję:
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
3) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
4) pojazdy specjalne o przeznaczeniach: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych oraz żuraw samochodowy,
5) pojazdy specjalne o przeznaczeniu pogrzebowym, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony (oraz spełniają wymagania określone w par. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich – Dz.U. nr 249, poz. 1866),
6) pojazdy specjalne o przeznaczeniu bankowóz typu A lub B, jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony (oraz spełniają wymagania określone odpowiednio w załączniku nr 3 albo załączniku nr 4 do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne – Dz.U. nr 166, poz. 1128 ze zm.).
Ramka 3. Konieczne warunki
Aby możliwe było uznanie pozostałych pojazdów samochodowych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, konieczne jest:
1) wykorzystywanie pojazdu w sposób wykluczający jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
2) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,
3) zgłoszenie pojazdu naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 34, art. 86 ust. 1 oraz art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Art. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).