Spółka planuje po nowym roku dodać do zakresu swojej działalności pewien rodzaj usług, które nie są dookreślone w PKWiU. Czy w dalszym ciągu będzie istotna wyłącznie klasyfikacja statystyczna takich usług? - pyta pani Edyta z Kalisza.

Nie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, identyfikacja usług nie będzie oparta wyłącznie na numerze klasyfikacji statystycznej.

Ministerstwo Finansów, wprowadzając zmiany w art. 8 i 27 ustawy o VAT, argumentowało, że zmierzają one do uniknięcia wątpliwości w związku z definiowaniem usług w obecnie obowiązującej ustawie przez odwołanie się do klasyfikacji statystycznych. Zmiana ta ma także przyczynić się do rozwiania wątpliwości co do zgodności obecnego przepisu z Dyrektywą 2006/112/WE.

Zdaniem doradców podatkowych Wojciecha Śliża i Marcina Chomiuka z PricewaterhouseCoopers, zmiana ta ma bardzo istotne znaczenie. Uważają oni, że funkcjonujące dotychczas w VAT rozwiązanie prowadzi niejednokrotnie do identyfikowania niektórych czynności niezgodnie z ich potocznym i przyjętym w praktyce gospodarczej znaczeniem, a także z definicją wypracowaną przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Eksperci dodają, że z uwagi na to, że faktyczny monopol na wydawanie opinii klasyfikacyjnych posiadają urzędy statystyczne, kwestia poprawności traktowania poszczególnych usług dla potrzeb VAT została w praktyce wyjęta spod kontroli sądowej.

Wojciech Śliż i Marcin Chomiuk podsumowują, że wprowadzone zmiany zakładają, że PKWiU nadal będzie istotnym elementem określania charakteru usług, ale będzie można posiłkować się także innymi kryteriami, co potwierdzają zmiany w art. 8 ustawy. Zatem pani Edyta będzie mogła posiłkować się także innymi kryteriami w celu właściwego zidentyfikowania usług.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 5 i 19 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1320), która w części weszła w życie 1 grudnia 2008 r., ale wymienione przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2009 r.