Dłużnik nie zapłacił faktury wystawionej cztery miesiące temu. Chciałbym jednak skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie będzie płacił. Mimo kilku prób nie udało mi się skontaktować z dłużnikiem. Czy jeśli dłużnik nie będzie płacił przez kolejne miesiące, to będę mógł skorygować swój podatek należny? - pyta pan Wojciech z Jeleniej Góry.

To zależy. Jeśli minie sześć miesięcy od dnia wystawienia faktury, a dłużnik nie zapłaci kwoty wynikającej z faktury VAT, to podatnik będzie mógł skorygować swój podatek należny, pod warunkiem że zawiadomi dłużnika o zamiarze skorygowania podatku. Jeśli podatnik nie otrzyma potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, to nie będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi w kształcie po nowelizacji ustawy o VAT.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT, która zacznie obowiązywać 1 grudnia, podatnik będzie mógł skorygować swój podatek należny, jeśli uprawdopodobni, że wierzytelność jest nieściągalna. Nieściągalność będzie uprawdopodobniona, jeśli nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego na fakturze lub w umowie.

Nie jest to jednak jedyny warunek, który musi spełnić podatnik, aby skorzystać z ulgi na złe długi. Jednym z warunków określonych w nowym art. 89a ust. 2 i 3 ustawy o VAT jest konieczność zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku. Artykuł 89a ust. 3 określa, że warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia. Jeśli więc pan Wojciech nie będzie w stanie zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku, to nie będzie on mógł skorzystać z ulgi na złe długi.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 44 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (część przepisów ma wejść w życie 1 grudnia).