Spółka cywilna zamierza zakończyć działalność. W ostatniej deklaracji VAT-7 składanej do 25 listopada wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Czy nadwyżkę podatku naliczonego otrzymają wspólnicy nieistniejącej spółki? - pyta pan Andrzej z Chełma.

Nie. Podatnikiem VAT jest spółka cywilna (spółka osobowa), a zwrot różnicy podatku przysługuje tylko podatnikowi, a nie wspólnikom.

Urzędy skarbowe odmawiają w takiej sytuacji zwrotu VAT, gdyż nie istnieje już uprawniony podatnik. Rozwiązanie spółki cywilnej powoduje ustanie jej bytu prawnopodatkowego. Z przepisów ustawy o VAT wynika, że gdy w rozliczeniu podatku za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi, który zakończył działalność, przysługuje prawo zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku.

Jednak sytuacja podatkowa wspólników spółek osobowych zmieni się od 1 grudnia, gdy wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o VAT.

Od tego dnia podmiotom, które były wspólnikami spółek osobowych w dniu ich rozwiązania, będzie przysługiwać prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, kiedy spółki były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji: umową spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki oraz wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku w Polsce lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 10 ustawy z 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja znajduje się w Sejmie po poprawkach senackich).