PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego PAMA

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Zatem w opisanej sytuacji należy przeliczyć kwotę 20 tys. euro na złote i obliczyć, jaki udział stanowi ta kwota w wartości początkowej pojazdu (dzieląc przeliczoną wartość przez wartość początkową samochodu osobowego). Następnie dotychczas wyliczoną przez panią miesięczną ratę amortyzacji przemnożyć przez ten udział. Tak wyliczona (niestety niższa kwota) będzie stanowić podatkowy koszt amortyzacji pojazdu. W związku z tym należy skorygować koszty o powstałą różnicę w odpisach amortyzacyjnych. Wiązać się z tym może konieczność dopłaty zaległego podatku i odsetek od zaległości podatkowej. Należy pamiętać, że dotychczasowe dokonane przez panią odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości mają charakter bilansowy i ich znaczenie podatkowe ujawnia się przy ewentualnej sprzedaży pojazdu. Kosztem w tym przypadku jest wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości (odpisy bilansowe).

Co do ubezpieczenia AC, nie stanowią kosztu składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Zatem również w tym przypadku należy w koszty wpisać tylko część zapłaconej składki AC. Zatem musimy dokonać korekty kosztów z tytułu dokonanych już odpisów amortyzacyjnych oraz z tytułu zapłaconej składki AC. O ile jednak wartość podatkowych odpisów amortyzacyjnych pozostanie bez zmian do końca eksploatacji pojazdu to ograniczenie kosztów z tytułu zapłaconej składki AC będzie maleć i wreszcie zniknie w najbliższych latach wskutek malejącej sumy ubezpieczenia.

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).