W rozumieniu ustawy o podatku zryczałtowanym wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki. Ważne jest, żeby działalność ta nie była wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze przez wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu. Ci lekarze, którzy prowadzą prywatna praktykę, ale nie spełniają tych warunków, mogą rozliczać się z fiskusem tylko na podstawie księgi przychodów.