Kwestię tę reguluje przepis art. 44 ust. 2 ustawy o PIT. Zgodnie z nim dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeśli jednak podatnik w okresie rozliczenia sporządza remanent, powinien także to rozliczenie wziąć pod uwagę przy ustalaniu zaliczki.

W jednym i drugim przypadku nie musi dostarczać do urzędu skarbowego żadnych dokumentów rozliczeniowych; jedynym wymaganym jest roczne zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-36L.