Ministerstwo Finansów planuje zmienić zakres szkolenia funkcjonariuszy należących do Służby Celnej. Jakie to będą modyfikacje?

Sposób szkolenia funkcjonariuszy, którzy aspirują do korpusu oficerskiego, nie zmienia się – nadal będzie to szkolenie stacjonarne w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń. Zmienia się zakres szkolenia, co wynika z analizy pierwszych doświadczeń w organizowaniu szkoleń specjalistycznych dla młodszych oficerów. Niektóre zagadnienia uczestnicy uznali za mało przydatne w służbie, inne zbyt ogólnie omówione, a jeszcze innych brakowało. Ponadto Służba Celna stale wprowadza nowe procedury, zmienia się, dlatego zmianom podlegają również programy szkoleniowe. Szkolenie będzie bardziej dostosowane do potrzeb uczestników oraz organizacji.

Czego celnik nauczy się na takim szkoleniu?

Po zakończeniu szkolenia funkcjonariusz m.in. będzie znał mechanizmy zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, będzie posiadał wiedzę na temat finansów publicznych, zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji, będzie znał prawo konstytucyjne, strukturę i funkcjonowanie administracji publicznej oraz Służby Celnej, będzie posiadał wiedzę z zakresu międzynarodowych aspektów działania Służby Celnej. Planujemy, aby szkolenia specjalistyczne dla młodszych oficerów było rozszerzone o lektorat z języka obcego.

Po co celnikowi wiedza z prawa konstytucyjnego?

Konstytucja RP jako ustawa zasadnicza określa podstawy ustrojowe państwa, organy władzy publicznej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, określa wolności, prawa i obowiązki obywateli. Określa także prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego. A takim przecież jest celnik.

Program ma być też wzbogacony o wychowanie fizyczne. Jak będą wyglądały zajęcia z WF?

Wprowadzenie do szkolenia zajęć podnoszących sprawność fizyczną wynika z konieczności utrzymywania wysokiego poziomu sprawności fizycznej funkcjonariuszy. Jest to związane z wykonywanymi zadaniami na różnych stanowiskach służbowych, w tym stanowiskach, gdzie wymagane są uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej.

Zajęcia będą prowadzone na sali gimnastycznej, w terenie oraz na basenie, w zależności od możliwości oraz warunków zewnętrznych, i obejmować będą łącznie 24 godziny dydaktyczne.

Czy każde szkolenie zakończone będzie egzaminem?

Tak. Zgodnie z ustawą o Służbie Celnej warunkiem awansu do korpusu oficerów młodszych Służby Celnej jest zdany egzamin. Przewidziana będzie jedna poprawka. Nie będzie komisów i warunków, ponieważ szkolenie do wyższego korpusu wiąże się z awansem. Funkcjonariusz, który nie zda dwa razy, nie będzie mógł awansować na wyższy stopień służbowy.