Dla zastosowania zwolnienia regulowanego w art. 29 ust. 5 w powiązaniu z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT konieczne jest także ustalenie, czy dostawa nieruchomości gruntowej (przy założeniu, że ogrodzenie stanowi budowlę, będzie to dostawa przęseł ogrodzeniowych wraz z częścią nieruchomości gruntowej) nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Jeżeli okaże się, że w odniesieniu do tej część nieruchomości pierwsze zasiedlenie już nastąpiło, to należałoby dodatkowo potwierdzić, że między pierwszym zasiedleniem a dostawą nieruchomości upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Ten wymóg stawia przed podatnikami problemy praktyczne, gdyż wątpliwości budzi to, czy zasiedlenie ogrodzenia jest w ogóle możliwe. Można argumentować, że pierwsze zasiedlenie dotyczy wyłącznie budynku, który jest posadowiony na nieruchomości gruntowej, natomiast samo ogrodzenie w ogóle nie może zostać zasiedlone, jako że z reguły nie jest przedmiotem najmu.

Jednak wraz z zasiedleniem budynku następuje jednocześnie także pierwsze zasiedlenie ogrodzenia oddanego w ten sposób do używania korzystającym z budynku lub z jego części. Należy także zwrócić uwagę, że ogrodzenie stanowi obiekt wspólny dla całej nieruchomości. Uprawniony jest też pogląd, że niezależnie od tego, jaka część budynku została zasiedlona, to w momencie oddania jej użytkowania dochodzi już do pierwszego zasiedlenia także w stosunku do całego ogrodzenia.

W związku z tym sprzedaż części nieruchomości gruntowej, na której nie znajduje się budynek, ale która jest ogrodzona ogrodzeniem stanowiącym budowlę, podlega zwolnieniu z VAT, pod warunkiem że od daty pierwszego zasiedlenia budynku lub jego części minęły co najmniej dwa lata i nie zaszły inne przesłanki do opodatkowania dostawy.