Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Pojęcie nowej inwestycji nie oznacza wyłącznie stworzenia nowego przedsiębiorstwa. Dotyczy to także rozbudowy istniejącego zakładu, dywersyfikacji produkcji czy też zmiany całościowego procesu produkcyjnego. Nawet zakup przedsiębiorstwa w likwidacji zostanie uznany za nową inwestycję, pod warunkiem że między nabywcą i zbywcą nie będą istniały powiązania na poziomie co najmniej 25 proc. udziałów lub praw głosu. Duzi przedsiębiorcy – czyli zatrudniający co najmniej 250 osób albo których roczny obrót przekracza 50 mln euro (a suma bilansowa jest wyższa niż 43 mln euro) – zawsze muszą nabywać nowe środki trwałe. W każdym przypadku przepisy nie dopuszczają inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

Zwolnienie podatkowe przysługuje nie tylko w odniesieniu do zakupu lub wytworzenia maszyn i urządzeń. Pomoc publiczna będzie też przyznana w związku z nabyciem gruntów, użytkowania wieczystego i transferu technologii. Wprowadzono przy tym ograniczenie dla dużych przedsiębiorców, którzy wartości niematerialne i prawne mogą zaliczać do inwestycji jedynie w połowie ceny. Ponieważ dopuszcza się prowadzenie działalności w strefie na terenie niestanowiącym własności przedsiębiorcy, wydatki kwalifikujące do skorzystania ze zwolnienia podatkowego obejmują także czynsz najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli. Umowa najmu lub dzierżawy powinna przy tym trwać co najmniej 5 lat, a w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców 3 lata od zakończenia inwestycji. Pomoc publiczna obejmuje też przypadek wykupu aktywów po okresie ich używania w ramach lea- singu finansowego. Do inwestycji warunkujących uzyskanie zwolnienia podatkowego kwalifikuje się także zakup pojazdów, jednakże z wyłączeniem przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie transportu. Łączna minimalna wysokość wydatków inwestycyjnych powinna wynosić 100 tys. euro, zaś uzyskana pomoc publiczna może stanowić maksymalnie 75 proc. tych wydatków.