Stawka podatku zależy od tego, czy samochód można uznać za towar używany w rozumieniu przepisów o VAT. Za używane uznaje się towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Zasadniczo sprzedaż towarów używanych jest zwolniona z VAT, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT zwolniona z podatku jest dostawa samochodów osobowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości stanowiącej 50 lub 60 proc. kwoty podatku naliczonego (nie więcej niż odpowiednio 5 tys. zł lub 6 tys. zł), jeżeli te samochody są towarami używanymi w rozumieniu ustawy o VAT.

Jeżeli zatem przedsiębiorca posiadał przy nabyciu samochodu częściowe prawo do odliczenia, a następnie użytkował pojazd przez co najmniej pół roku, to korzysta ze zwolnienia.

Podstawa prawna

Par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

Małgorzata Blitek, ekspert podatkowy w KPMG