Nie. Takie wnioski można wyciągnąć z literalnego brzmienia polskich przepisów VAT oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Na ich podstawie można wskazać, że gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego na podstawie proporcji, lecz można zastosować odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży (m.in. wyrok NSA z 8 stycznia 2010 r., sygn. akt I FSK 1605/08; wyrok WSA w Krakowie z 4 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1889/10; wyrok WSA w Białymstoku z 8 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 18/11).

Tę tezę potwierdził również ostatecznie 24 października 2011 r. NSA w składzie 7 sędziów (sygn. akt I FPS 9/10).

Podstawa prawna

Art. 86, 90 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Andrzej Kapczuk, ekspert w Ernst & Young
Sylwia Adamczyk, ekspert w Ernst & Young