Tak. W takiej sytuacji, po pierwsze mówimy o dostawie towarów w rozumieniu VAT (czyli o przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a nie o usłudze leasingu, a po drugie do tej dostawy dochodzi już w momencie wydania przedmiotu umowy leasingobiorcy (korzystającemu). Leasingodawca wystawia leasingobiorcy jednorazowo fakturę VAT obejmującą całą należność. Korzystający ma wtedy prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez finansującego faktury VAT na ogólnych zasadach, czyli w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, bądź w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Z punktu widzenia prawa cywilnego własność towaru przechodzi po zakończeniu umowy, to na gruncie VAT przyjmuje się, że wtedy mamy do czynienia z nabyciem prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel przy wydaniu towaru.

Ponieważ do dostawy dochodzi już w momencie wydania przedmiotu leasingu korzystającemu, późniejsze przeniesienie własności po zakończeniu umowy nie stanowi ponownej dostawy, a ewentualne raty płatności ponoszone przez korzystającego w międzyczasie nie oznaczają, że mamy do czynienia z usługą.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Andrzej Kapczuk, ekspert w Ernst & Young
Sylwia Adamczyk, ekspert w Ernst & Young