Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną otrzymanych w zamian za wkład niepieniężny. Jednakże brzmienie ust. 2 przywołanego przepisu nakazuje przy ustalaniu wartości przychodów odpowiednie stosowanie art. 19, zgodnie z którym przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. W praktyce wątpliwości budzi możliwość szacowania przychodu przez organy podatkowe w przypadku otrzymania udziałów w zamian za aport. Problem rozstrzygnął NSA w wyroku z 5 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 2186/09).

W sprawie tej podatnik stanął na stanowisku, że osiągniętym przez niego przychodem będzie wartość nominalna objętych udziałów niezależnie od tego, że wartość ta będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotu aportu. Natomiast zdaniem organu podatkowego, w sytuacji objęcia przez podatnika udziałów o wartości nominalnej znacznie niższej od wartości rynkowej wkładu, istnieje możliwość oszacowania przychodu.

NSA orzekł, że brak jest podstaw prawnych do ustalania wartości aportu w oparciu o ceny rynkowe w sytuacji, gdy cena nominalna udziałów objętych za wniesiony wkład niepieniężny w jakikolwiek sposób odbiega od wartości rynkowej. Art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT wyraźnie wskazuje na nominalną wartość udziałów jako podstawę ustalenia przychodu. Dlatego, zdaniem sądu, tylko taka wartość może być brana pod uwagę. Dopuszczenie w ramach odpowiedniego stosowania możliwości weryfikacji przychodu uzyskanego przez podatnika w oparciu o art. 19 czyniłoby zbędnym istnienie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. W konsekwencji do ustalenia wartości przychodu ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy o PIT.