Jednym ze środków przerywających bieg okresu przedawnienia (nawet kilkakrotnie) jest zastosowanie przez organy podatkowe środka egzekucyjnego. Z pytaniem do Trybunały Konstytucyjnego wystąpił WSA w Poznaniu, który wyraził pogląd, że wielokrotne przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez jednoczesnego wyznaczenia końcowego terminu biegu przedawnienia jest niezgodne z zasadami zaufania do stanowionego przez państwo prawa oraz pewności prawa. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 26/10) orzekł 21 czerwca 2011 r., że Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim w wyniku możliwości stosowania nieograniczonej liczby środków egzekucyjnych dopuszcza za każdym razem do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez jednoczesnego wyznaczenia końcowego terminu biegu przedawnienia, jest zgodna z konstytucją. TK usankcjonował w ten sposób powszechną praktykę organów podatkowych wykorzystujących ten zabieg prawny w celu przerwania (nawet wielokrotnego) biegu terminu przedawnienia. Trybunał uznał, że płacenie podatków jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego podatnika. Niewywiązywanie się z tego obowiązku narusza interes Skarbu Państwa oraz szeroko pojęty interes publiczny.

Ponieważ jest to sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej, przedawnienia zobowiązań podatkowych nie można traktować jako konstytucyjnie chronionego prawa podatnika. Trybunał uznał, że WSA w Poznaniu nie wykazał dostatecznie silnych argumentów, które pozwoliłyby obalić to domniemanie.