W przypadku transakcji polegającej na wniesieniu rzeczowego wkładu niepieniężnego niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, podlegającej opodatkowaniu VAT, możliwe jest ustalenie, że wartość nominalna przejmowanych udziałów równa jest sumie wartości wkładu netto. Natomiast kwota należnego od aportu VAT zostanie bezpośrednio wypłacona (przelew, gotówka) przez podmiot przyjmujący wkład niepieniężny na rzecz podmiotu wnoszącego aport. Transakcja wniesienia aportu będzie udokumentowana fakturą VAT. Pojawia się pytanie, czy otrzymane przez wnoszącego aport środki pieniężne, stanowiące równowartość należnego VAT, będą stanowić opodatkowany przychód.

Aport rzeczy stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. Wartość aportu powinna zostać wykazana na fakturze wystawionej przez wnoszącego wkład wraz ze wskazaniem kwoty podatku. Będzie on stanowić dla wnoszącego wkład VAT należny, zaś dla przyjmującego aport – VAT naliczony.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się należnego VAT. W praktyce podatek ten jako element ceny należnej obciąża bezpośrednio nabywcę towaru lub usługi i powinien pozostawać neutralny dla celów CIT. Zatem otrzymane przez wnoszącego wkład środki pieniężne, stanowiące równowartość VAT należnego, nie będą stanowić u niego przychodu podatkowego. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem przychodem podatkowym może być tylko przysporzenie majątkowe o charakterze definitywnym. Kwota należnego VAT nie stanowi dla wystawcy faktury definitywnego przysporzenia majątkowego, gdyż – co do zasady – powinna być ona przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Powyższe stanowisko potwierdził dyrektor izby skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 4 maja 2011 r. nr IPTPB3/423-3/11-2/KJ.