URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE ODPOWIEDZIAŁ „DGP”

W przypadku nieruchomości nabytych do 31 grudnia 2006 r. przychód z odpłatnego zbycia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdy odpłatne zbycie nastąpi przed końcem 2011 r. Przychód będzie opodatkowany według stawki 10 proc. Można go pomniejszyć o ewentualne koszty poniesione przez podatnika związane z odpłatnym zbyciem nieruchomości, np. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. W terminie płatności podatku należy złożyć deklarację PIT-23, w której wskazuje się kwotę osiągniętego przychodu, koszty związane ze zbyciem i obliczoną kwotę podatku.

Przy odpłatnym zbyciu możemy skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Wolny od podatku będzie przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części, w jakiej wydatkujemy go na własne cele mieszkaniowe.

W przypadku nieruchomości nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu, stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości. Podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Obliczony podatek wykazujemy w jednym z trzech formularzy: PIT-36, PIT-36L lub PIT-38.

W przypadku nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r. podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu, stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości. Podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Obliczony podatek wykazujemy na formularzu PIT-39. Można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Jeżeli od końca roku, w którym podatniczka została właścicielką 1/2 działki, minęło pięć lat, nie ma obowiązku dokonywania rozliczenia z tytułu osiągniętego dochodu.

Jeśli podatniczka darowałaby te pół działki córce, to zarówno przy umowie sprzedaży, jak i umowie darowizny córka nie zapłaci podatku, gdyż obowiązek taki ciąży na nabywcy. Przy sprzedaży 1/2 działki, zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek w wysokości 2 proc. jej wartości rynkowej zapłaci kupujący. W wypadku darowizny 1/2 działki córce będzie ona zwolniona z podatku od spadków i darowizn jako osoba najbliższa. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w drodze aktu notarialnego, zatem notariusz obliczy i pobierze należny podatek lub zastosuje zwolnienie.

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące VAT, to należy wyjaśnić, że na gruncie ustawy o VAT, w związku z ustawą – Prawo budowlane, jeśli wymiana wodomierzy stanowi robotę konserwacyjną mającą na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku i dokonywana jest w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 mkw., wówczas opodatkowana jest VAT według stawki 8 proc.