Uchwalona 18 marca 2011 r. nowelizacja ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach objęła swoim zakresem wiele różnorodnych kwestii, które mają zarówno charakter doprecyzowujący obecnie obowiązujące przepisy, jak i zmieniają zasady, na jakich dokonywane jest rozliczenie VAT. Wśród tych zmian znalazły się takie kwestie, jak:

● dostosowanie przepisów do zmian w prawie celnym,

● ułatwienie rozliczeń podatku związanego z importem towarów przesyłanych następnie za granicę,

● uwolnienie od ciężaru składania zabezpieczeń przy stosowaniu w imporcie towarów niektórych procedur uproszczonych,

● eliminacja możliwości nadużyć podatkowych w obrocie niektórymi towarami czy prawami (np. nowe zasady w zakresie rozliczania podatku przy obrocie złomem oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych),

● jednoznaczne wskazanie podatnika przy czynnościach wykonywanych przez podatników nieposiadających siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju,

● uproszczenie procedury przejścia przez rolnika ryczałtowego na rozliczanie podatku według zasad ogólnych,

● dostosowanie definicji używanych na potrzeby podatku od towarów i usług odnoszących się do terytorium kraju, państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego w przypadku zawarcia umów między Rzeczypospolitą Polską a państwami członkowskim lub państwami trzecimi dotyczących budowy i utrzymania mostów transgranicznych,

● odstąpienie od zakazu odliczania podatku naliczonego w przypadku importu usług, gdy zapłata jest dokonywana na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych, co uwzględnia tezy wyroku TSUE z 30 września 2010 r. w sprawie C-395/09 Oasis East Sp. z o.o,

● wykonanie wyroku TSUE z 28 października 2010 r. w sprawie C-49/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, orzekającego o niezgodności z prawem Unii Europejskiej stosowania przez Polskę obniżonej stawki VAT w wysokości 7 proc. (obecnie 8 proc.) w odniesieniu do dostaw, importu i wewnątrz-wspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego,

● przeniesienie do ustawy o VAT przepisów o kasach fiskalnych oraz przesunięcie na prezesa Głównego Urzędu Miar obowiązku badania spełnienia przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać, i obowiązku wydawania potwierdzeń spełnienia tych wymagań,

● uściślenie zasad stosowania obniżonych stawek podatku, w tym m.in. na pieczywo świeże, niektóre zwierzęta żywe i owies,

● doprecyzowanie dotychczasowych przepisów (np. dotyczących uznania za dostawę towarów nieodpłatnych przekazań) w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych.

Poniżej postaramy się przedstawić najciekawsze z tych zmian.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Mostów granicznych

Nieodpłatnego przekazania towarów

Odpłatnego świadczenia usług

Dokumentów celnych

Podstawy opodatkowania

Zabezpieczenia podatku

Poboru odsetek

Rozliczenia importu

VAT-u w lotnictwie

Wystawiania faktur

Kas fiskalnych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazet Prawnej: Jakie zmiany wprowadza ostatnia nowelizacja ustawy o VAT.