1 Sprawdź, jakie świadczenia socjalne są zwolnione z podatku dochodowego

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń wypłacanych przez pracodawcę dotyczy zarówno świadczeń pieniężnych, jak i rzeczowych, przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Ustawodawca stawia wymóg, aby świadczenie zostało w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Ponadto cel przyznania świadczenia powinien być zgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Przyznanie świadczenia powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczać świadczenia z ZFSŚ.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Określ, jaka jest wartość świadczenia pozwalająca nie płacić
3 Ustal, czy świadczenia wypłaca tylko i wyłącznie pracodawca
4 Po przekroczeniu limit ustawowego zapłać podatek od nadwyżki